Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Maciej Banaszak


Komisja Infrastruktury (INF)

Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2791) - uzasadnia poseł Józef Racki. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-05 09:37


Komisja Infrastruktury (INF)

Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na inwestycje przez administrację morską - przedstawia Prezes Najwyższej Izby Kontroli. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-05 16:36


Komisja Infrastruktury (INF)

"Informacja Ministra Infrastruktury w sprawie dramatycznej sytuacji polskich przewoźników drogowych po nałożeniu rosyjskiego embarga na import żywności i działania rządu zmierzające do poprawy sytuacji polskiej branży transportowej". Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-23 10:35


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie wniosku Przewodniczących Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy – Prawo budowlane - przedstawia Przewodniczący Komisji Infrastruktury.Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-22 08:32


Komisja Infrastruktury (INF)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2015 (druk nr 2772) w zakresie: części budżetowej 17 - Administracja publiczna, dział 710, w zakresie rozdziałów:a) 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne, b) 71021 - Główny Urząd Geodezji i Kartografii,c) plan finansowy instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12 -... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-22 16:00


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2015 (druk nr 2772) w zakresie:części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 6, 54 i 70,części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działów:a) 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,b) 710 - Działalność usługowa... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-22 19:02


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Infrastruktury (INF)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 2812). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-21 10:35


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Infrastruktury (INF)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 2812). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-21 10:35


Komisja Infrastruktury (INF)

Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2791) - uzasadnia poseł Józef Racki. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-21 18:03


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (druk nr 2748) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Stanisław Lamczyk. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-21 19:17