Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Maciej Banaszak


Komisja Infrastruktury (INF)

Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-09 10:00


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3826). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-09 11:31


Komisja Infrastruktury (INF)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk 3427) - przedstawia Przewodnicząca Podkomisji poseł Elżbieta Apolonia Pierzchała. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-09 19:00


Komisja Infrastruktury (INF)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o pracy na morzu (druk nr 3645) - przedstawia przewodniczący podkomisji Stanisław Lamczyk. Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3661) -... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-04 08:05


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (druk nr 3388) - uzasadnia poseł Arkadiusz Litwiński. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-27 12:04


Komisja Infrastruktury (INF)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 3333) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Aldona Młyńczak. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-27 14:07


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o: - senackim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3091) oraz – poselskim projekcie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-26 09:07


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-26 11:38


Komisja Infrastruktury (INF)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o własności lokali (druk nr 3233) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Jacek Tomczak.Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie procesu prywatyzacji PKP Energetyka S.A. i informacji przedstawionej Komisji Infrastruktury. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-26 11:57


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami ( druk nr 3296) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-26 15:05