Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Maciej Banaszak


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1849) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Elżbieta Gelert. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-19 15:08


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie informacji na temat: „Stan zdrowia oraz opieka pediatryczna i specjalistyczna nad dziećmi i młodzieżą (w tym bilanse zdrowia, dostęp do porad specjalistów, opieka nad dziećmi o szczególnych potrzebach zdrowotnych np. przewlekle chorymi)” - przedstawiają: Minister Zdrowia oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Zdrowia na dezyderat nr 3... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-13 15:36


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie informacji na temat funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej – kontynuacja – przedstawia Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-12 15:05


Komisja Zdrowia (ZDR)

„Nieprawidłowości w Śląskim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, a w szczególności fikcyjnych kontroli przeprowadzanych przez tę instytucję u niektórych świadczeniodawców oraz nacisków wywieranych ze strony wiceministra zdrowia wobec prezesa NFZ, dotyczących kontraktów zawieranych z prywatnymi podmiotami” - przedstawiają: Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz, Wiceminister... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-28 11:02


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Zdrowia o planowanych zmianach w systemie kształcenia diagnostów laboratoryjnych ze szczególnym uwzględnieniem skutków zmian i zagrożeń spadku wiarygodności otrzymywanych badań a tym samym wpływu na decyzje lekarskie podejmowane w czasie leczenia - przedstawia Minister Zdrowia oraz Minister Nauki i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-20 10:10


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat zmian w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej ze szczególnym uwzględnieniem zmian finansowania oraz związanych z tym zagrożeń i ograniczeń dla pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej -... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-19 12:07


Komisja Zdrowia (ZDR)

"Plany Ministerstwa Zdrowia dotyczące wprowadzenia dodatkowych ubezpieczeń w systemie opieki zdrowotnej oraz dopłat do niektórych zabiegów medycznych" - referują: Minister Zdrowia oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-06 09:37


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie rządowego dokumentu: „Informacja o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2011 roku” (druk nr 1614) - przedstawia Minister Zdrowia.Informacja na temat: „Stan psychiatrii. Sytuacja osób z zaburzeniami psychicznymi i chorych psychicznie w systemie ochrony zdrowia. Dostępność usług. Koszty leczenia. Ochrona praw pacjentów... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-06 12:12


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wychowania fizycznego i sportu w szkołach publicznych i niepublicznych wraz ze stanowiskami Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Sportu i Turystyki. Referują: - Prezes Najwyższej Izby Kontroli, - Minister Edukacji Narodowej, - Minister Sportu i Turystyki, - Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-06 16:11


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie rządowego dokumentu „Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od 1 stycznia – 31 grudnia 2010 r.” (druk nr 1998) - przedstawia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-05 12:05