Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Jerzy Szmit


Data wpływu W sprawie
2015-10-05 w sprawie tłumaczenia na język polski i interpretacji przez Komisję Nadzoru Finansowego rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów netto dla instytucji kredytowych
2015-09-22 w sprawie praktycznych kwestii dotyczących zasad wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego
2015-09-04 w sprawie sposobów i metod prowadzenia nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi i Kasą Krajową przez Komisję Nadzoru Finansowego w odniesieniu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego, że art. 60 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z 2009 r. jest niezgodny z Konstytucją RP
2015-09-03 w sprawie procederu maksymalizacji przychodów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego poprzez zmniejszanie zdawalności egzaminów na prawo jazdy
2015-09-03 w sprawie procederu maksymalizacji przychodów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego poprzez zmniejszanie zdawalności egzaminów na prawo jazdy
2015-08-27 w sprawie sposobu przeprowadzania przez GDDKiA postępowań przetargowych na wybór wykonawców budowy dróg ekspresowych, współfinansowanych z budżetu UE, w perspektywie finansowej na lata 2014-2020
2015-07-30 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków
2015-07-17 w sprawie zaspokojenia przez Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze w Warszawie roszczeń właścicieli nieruchomości posadowionych w granicach obszaru ograniczonego użytkowania, ustanowionego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 76/11 z dnia 20 czerwca 2011 r.
2015-07-09 w sprawie wpisania DK nr 16 do rządowego "Programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023"
2015-06-10 w sprawie poziomu zakontraktowania i wydatkowania środków z regionalnych programów operacyjnych i Programu Operacyjnego "Rozwój Polski Wschodniej" na dzień 31 maja 2015 r.
2015-04-29 w sprawie działań podejmowanych przez Ministra Finansów dotyczących tzw. opcji walutowych w związku ze stratami poniesionymi przez przedsiębiorców i nadal zagrożonymi stratami wskutek zmieniającej się interpretacji przepisów w Ministerstwie Finansów oraz działaniami organów skarbowych
2015-03-11 w sprawie zasad przeprowadzania konkursu na operatora wyznaczonego
2015-03-10 w sprawie sposobu wykonywania zadań przez Komisję Nadzoru Finansowego naruszającego zasady praworządności oraz interesy Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
2015-02-05 w sprawie realizacji przetargu na świadczenie usług pocztowych przez Centrum Usług Wspólnych
2015-01-20 w sprawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską programów operacyjnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020
2015-01-16 w sprawie nieujęcia drogi krajowej nr 16 w rządowym projekcie pn. "Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023"
2015-01-12 w sprawie zatwierdzenia przez Komisję Europejską programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020
2015-01-09 w sprawie przedłużającego się wakatu na stanowisku prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
2015-01-08 w sprawie przebudowy mostu-Grota Roweckiego w Warszawie i Trasy AK
2015-01-08 w sprawie upływu terminu przedawnienia zarzutów stawianych byłemu prezydentowi Olsztyna w trakcie przedłużającego się procesu
2014-12-22 w sprawie upływu terminu przedawnienia zarzutów stawianych byłemu prezydentowi Olsztyna w trakcie przedłużającego się procesu
2014-12-18 w sprawie przebudowy mostu Grota-Roweckiego i Trasy AK w Warszawie
2014-12-01 w sprawie zatwierdzenia przez Komisję Europejską programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020
2014-11-28 w sprawie przetargu na informatyczny system zliczania i przekazywania wyników do PKW
2014-10-01 w sprawie stosowania nowej interpretacji przepisów prawa przez urzędników podległych Ministrowi Finansów