Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Janusz Śniadek


Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)

Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie polityki rodzinnej w Polsce.Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie poprawy skuteczności wybranych form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu.Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli funkcjonowania asystentów rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - referuje Prezes Najwyższej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 10:07


Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)

Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dezyderat nr 52 w sprawie wykorzystania środków publicznych na uprawy sadownicze i jagodowe w ramach programów rolnośrodowiskowych – kontynuacja.Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli skuteczności wybranych form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu w niektórych województwach - referuje Prezes... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 10:00


Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)

Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli koordynacji polityki rodzinnej w Polsce - referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli.Rozpatrzenie Informacji Głównego Inspektora Pracy dotyczącej działań kontrolnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy na rzecz poprawy stanu przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 10:00


Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)

Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 44 w sprawie strat budżetu państwa z powodu patologii na rynku pracy - kontynuacja.Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dezyderat nr 51 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadzoru właścicielskiego nad spółką ELEWARR sprawowanego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-10 10:59


Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)

Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykonywania zadań regionalnych izb obrachunkowych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z nadmiernego zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego - referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli.Informacja Przewodniczącej Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych o wynikach działalności... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-09 09:56


Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)

Informacja nt. likwidacji Funduszu ARKA BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości oraz zaspokojenia roszczeń inwestorów oraz likwidatoraprzedstawiają: - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, - przedstawiciel ING Bank Śląski - Likwidatora Funduszu ARKA BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości.Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli nadzoru organów podatkowych i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-05 10:01


Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)

Informacje Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Finansów w sprawie prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i organy podatkowe kontroli polskich przedsiębiorstw poszkodowanych w outsourcingu pracowniczym.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-27 10:02


Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)

Zaopiniowanie dla Prezydium Sejmu RP propozycji tematów kontroli zgłoszonych przez komisje sejmowe do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2016 rok.Dyskusja nad zasadnością uchwalenia wniosku Komisji do Najwyższej Izby Kontroli w sprawie przeprowadzenia kontroli procesu likwidowania Warszawskiego Klubu Sportowego (WKS) „GWARDIA”.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-26 09:00


Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)

Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli zapewnienia mocy wytwórczych w elektroenergetyce konwencjonalnej- referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-14 10:01


Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)

Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie opieki medycznej nad osobami w wieku podeszłym.Rozpatrzenie Informacji Państwowej Inspekcji Pracy o wynikach kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych w zakładach przyłączonych do sieci średnich napięć - referuje Główny Inspektor Pracy.Rozpatrzenie Informacji Głównego Inspektora Pracy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-13 10:00