Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Janusz Śniadek


Data wpływu W sprawie
2013-11-08 w sprawie art. 237 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012-06-27 w sprawie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych przez przywrócenie uchylonego art. 585 dotyczącego ścigania z urzędu przestępstwa działania na szkodę spółki
2012-04-13 w sprawie rozwiązania podatkowego dla osób prowadzących samodzielną pozarolniczą działalność gospodarczą
2012-04-13 w sprawie regulacji ustawowej polegającej na zaniechaniu poboru składek ZUS na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od dochodów powyżej limitu ustalonego na poziomie 30 średnich krajowych rocznie, czyli 2,5 średniej krajowej miesięcznie
2012-03-14 w sprawie niewykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2011 r.