Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pani Poseł Janina Okrągły


Data wpływu W sprawie
2014-09-29 w sprawie leczenia pacjentów z chorobą Fabry'ego
2014-09-15 w sprawie przekazywania polskich produktów spożywczych objętych embargiem na cele charytatywne
2014-09-12 w sprawie ograniczenia dostępu do e-papierosów
2014-09-12 w sprawie ujednolicenia form stron internetowych i reguł prezentowania informacji na stronach internetowych KPRM oraz poszczególnych ministerstw i urzędów centralnych
2014-09-12 w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej
2014-09-01 w sprawie sytuacji polskich rolników i sadowników związanej z objęciem przez Rosję produktów spożywczych embargiem
2014-09-01 w sprawie studiowania na uczelni wyższej bez zdanego egzaminu maturalnego
2014-08-19 w sprawie potrzeby zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego
2014-08-19 w sprawie planów wygaszania kształcenia w zawodzie technika farmaceuty
2014-08-19 w sprawie funkcjonowania i finansowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej
2014-05-13 w sprawie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie tzw. pakietu kolejkowego
2014-05-09 w sprawie udostępnienia leku Trastuzumab (Herceptin) pacjentkom, u których w badaniu histopatologicznym stwierdzi się przerzuty do więcej niż 9 węzłów chłonnych pachowych
2014-05-06 w sprawie rozwiązania problemu kolei transgranicznej pomiędzy Polską a Czechami przez miejscowość Głuchołazy opartej na umowie międzynarodowej zawartej w 1948 r.
2014-04-25 w sprawie opiekunów niepełnosprawnych dorosłych dzieci
2014-03-21 w sprawie podejmowania pracy przez rodziców dzieci niepełnosprawnych
2014-03-21 w sprawie kwalifikacji ambulansów jako samochodów podlegających akcyzie
2014-03-21 w sprawie funkcjonowania monitoringu losu studentów
2014-03-20 w sprawie działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania otyłości
2014-03-20 w sprawie przeciwdziałania otyłości wśród dzieci
2014-03-20 w sprawie monitoringu programów ograniczających zjawisko niedożywienia
2014-03-20 w sprawie prowadzenia i monitoringu programów dożywiania oraz promocji zdrowego stylu żywienia
2014-03-20 w sprawie zakresu opieki pielęgniarskiej w środowisku nauczania i wychowania
2014-03-20 w sprawie realizowania przez uczelnie wyższe obowiązku prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego
2014-03-20 w sprawie podjęcia działań zapobiegających spadkowej tendencji uczestnictwa uczniów w lekcjach wychowania fizycznego
2014-03-20 w sprawie prowadzenia dodatkowych zajęć dla dzieci z nadwagą i otyłością