Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Janina Okrągły


Komisja Zdrowia (ZDR)

Informacja Ministra Zdrowia na temat wdrożenia przepisów ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz na temat opublikowanej w dniu 25 lutego 2012 roku nowej listy leków refundowanych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-14 15:03


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie wniosku w sprawie powołania, wyboru składu osobowego oraz zakresu działania podkomisji stałej do spraw zdrowia publicznego. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-01 13:59


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie Sprawozdania z realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 55) - przedstawia Prezes Rady Ministrów. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-01 14:59


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2010 (druk nr 53). Przedstawiają: Minister Finansów oraz Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-02-15 15:01


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie poselskiego wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza (druk nr 100). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-25 12:02


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie Sprawozdania z realizacji ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2009 r. (druk nr 51) - przedstawia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-12 12:13


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 110 i 111). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-12 23:50


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. - przedstawia Przewodniczący Komisji.Rozpatrzenie propozycji Prezydium Komisji w sprawie powołania podkomisji stałej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-11 11:01


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 110) – kontynuacja. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-11 18:30


Komisja Zdrowia (ZDR)

Informacja Ministra Zdrowia na temat wdrażania ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-12-30 12:09