Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Janina Okrągły


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie komisyjnego projektu uchwały w sprawie ustanowienia 18 kwietnia Narodowym Dniem Pacjenta w Śpiączce (druk nr 326). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-11 14:33


Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)

„Efekty dwóch nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii: z roku 2010 i roku 2011 (druki sejmowe w VI kadencji Sejmu RP 3442 i 3793) oraz efekty działań policji, prokuratury, sądów i Państwowej Inspekcji Sanitarnej w walce z tzw. dopalaczami”. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-10 13:06


Komisja Zdrowia (ZDR)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 2011 r. (druk nr 721) - uzasadniają: Minister Spraw Zagranicznych i Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-10 18:03


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie „Sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2011” (druk nr 638) - przedstawiają: Minister Finansów oraz Minister Zdrowia. Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2011” (druk nr 689) - przedstawiają: Minister Zdrowia oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-27 12:59


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie „Sprawozdania z realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” (druk nr 692) - przedstawia Prezes Rady Ministrów.Rozpatrzenie informacji na temat realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie dermatologii – kontynuacja -... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-26 12:14


Komisja Zdrowia (ZDR)

"Bieżąca sytuacja finansowa Szpitala Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie". Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-13 12:36


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie informacji na temat realizacji świadczeń w zakresie okulistyki - przedstawiają: Minister Zdrowia oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.Rozpatrzenie projektu dezyderatu Komisji w sprawie przeprowadzenia zmian w „Narodowym programie zwalczania chorób nowotworowych”, w części dotyczącej profilaktyki i środków przeznaczonych na inwestycje. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-12 13:10


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie "Sprawozdania z realizacji Programu Organiczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w 2011 roku" (druk nr 665) - uzasadnia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-11 15:03


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie „Sprawozdania z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2011” oraz przyjętego przez Radę Ministrów Harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2012 wraz z kierunkami realizacji zadań tego programu na lata 2013 i 2014 (druk nr 476) - przedstawia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-08-29 13:02


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 489 i 600).Informacja na temat opieki długoterminowej w warunkach domowych, procedury domowej wentylacji mechanicznej oraz opieki paliatywno-hospicyjnej - przedstawia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-26 12:07