Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Janina Okrągły


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie informacji dotyczącej problemów opieki pulmonologicznej w kontekście profilaktyki i leczenia - przedstawia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-07 16:04


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie informacji na temat stopnia przygotowania do wdrożenia systemu informacji medycznej i rejestrów medycznych – stan obecny, uwarunkowania prawne - przedstawia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-06 16:04


Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie w trybie art. 57 ust. 2 regulaminu Sejmu – wystąpienia Prezydenta RP w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lipca 2013 r. (sygn. akt Kp. 1/13) w sprawie ustawy z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-23 14:00


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druki nr 1785 i 1800). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-10 08:19


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1101) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Krystyna Skowrońska.Rozpatrzenie „Informacji o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku” (druk nr... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-10 16:07


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2012” (druk nr 1688) - przedstawiają Minister Zdrowia oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-26 11:59


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 1163) - uzasadnia poseł Marzena Wróbel. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-25 11:59


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1733). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-25 14:59


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie „Sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2012” (druk nr 1615) - przedstawiają: Minister Finansów oraz Minister Zdrowia.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-12 12:00


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie informacji na temat systemu kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego personelu medycznego - przedstawia Minister Zdrowia.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-11 12:09