Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Jan Łopata


Data wpływu W sprawie
2015-02-16 w sprawie niejasności związanych z wykazywaniem wychowanków w Systemie Informacji Oświatowej oraz obniżonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015, tj. wagi P 40 stosowanej przy obliczaniu subwencji na wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z 11 do 10
2015-02-16 w sprawie niejasności związanych z wykazywaniem wychowanków w Systemie Informacji Oświatowej /SIO/ oraz obniżonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2015 tj. wagi P 40 stosowanej przy obliczaniu subwencji na wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z 11 do 10
2015-02-16 w sprawie nieodpłatnego korzystania z urządzeń przesyłowych usytuowanych na nieruchomościach należących do osób prywatnych
2014-10-09 w sprawie możliwości przyznania statusu bezrobotnego osobie, która ma przyznane prawo do renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, a której z powodu zakończenia nauki wstrzymano wypłatę świadczenia
2014-10-09 w sprawie restrykcyjnych obostrzeń w zakresie dysponowania należnościami za surowiec do produkcji wyrobów mleczarskich dostarczany do podmiotów zajmujących się tego typu przetwórstwem
2014-02-20 w sprawie promocji zdrowia tzw. Białych Niedziel na terenie woj. lubelskiego
2013-11-07 w sprawie zatrudniania głównego księgowego przez jednostki samorządu terytorialnego
2013-11-07 w sprawie postępowania dotyczącego przyznania zwrotu podatku akcyzowego
2013-11-07 w sprawie zmian w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
2013-11-07 w sprawie klasyfikacji budżetowej wydatków
2013-11-07 w sprawie połączeń transgranicznych
2013-07-25 w sprawie zajęcia merytorycznego stanowiska odnośnie do pozbawienia rodziców możliwości organizacji odpłatnych dodatkowych zajęć w przedszkolach publicznych w roku szkolnym 2013/2014
2013-07-11 w sprawie zmniejszenia opodatkowania wyrobów tytoniowych
2013-06-14 w sprawie nieprzestrzegania przez wojewodę lubelskiego wytycznych Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 15 października 2012 r. w sprawie trybu uruchamiania środków z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych
2013-02-21 w sprawie przyspieszenia terminu płatności dopłat do tytoniu
2012-04-26 w sprawie wpływu niektórych przepisów ustawy o działalności leczniczej na sytuację prawną organizacji pozarządowych, prowadzących działalność dotyczącą opieki hospicyjnej i paliatywnej
2012-04-26 w sprawie wsparcia procesu przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego
2012-04-26 w sprawie propozycji reorganizacji/konsolidacji wyższego szkolnictwa wojskowego
2012-03-29 w sprawie planowanej modernizacji drogi nr 19 na odcinku Lublin - Kraśnik oraz drogi krajowej nr 74 na odcinku Olbięcin - Gościeradów
2011-12-16 w sprawie podziału środków z tzw. funduszu zapasowego NFZ