Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację pana Tadeusza Arkita, posła na Sejm RP, przekazaną przy piśmie, znak: SPS-023-4644/12, w sprawie możliwości nowelizacji ustawy o działalności leczniczej uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

   Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) stanowi, iż działalność lecznicza jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.). Wynika stąd, że działalność lecznicza jest co do zasady działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

   Uznanie działalności leczniczej wykonywanej przez organizacje pozarządowe, a także przez osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania za działalność gospodarczą budzi niepokój wielu z tych podmiotów, które występują w tej sprawie do ministra zdrowia, także za pośrednictwem Rady Działalności Pożytku Publicznego.

   W związku z powyższym, mając na uwadze obawy i wątpliwości, jakie pojawiły się w omawianym zakresie po wejściu w życie ustawy o działalności leczniczej, uprzejmie informuję, iż podjęte zostały prace nad jej nowelizacją. Opracowany został projekt założeń do ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej, który był przedmiotem prac komitetu Rady Ministrów w dniach 15 marca i 13 kwietnia br. oraz Rady Ministrów w dniach 2 i 8 maja br., zaś na jego podstawie projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej, będący obecnie przedmiotem konsultacji społecznych.

   Jednocześnie chciałbym poinformować, iż ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w art. 206 wprowadziła 12-miesięczny okres dostosowawczy na pełne dostosowanie się do nowych przepisów, który upływa z dniem 1 lipca 2012 r. Oznacza to, iż obecnie nie ma przeszkód prawnych dla funkcjonowania organizacji pożytku publicznego, w tym dla otrzymywania przez nie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W tym okresie możliwe jest bezkolizyjne wprowadzenie zmian wynikających ze stosowania ustawy.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Aleksander Sopliński

   Warszawa, dnia 31 maja 2012 r.