Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Stan faktyczny:

Do 31 marca każdego roku gminy składają do marszałka województwa i WIOŚ roczne sprawozdanie.

Sprawozdanie to zawiera między innymi obowiązek przekazania informacji o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

Ponieważ poziom odpadów biodegradowalnych, obliczany jest w stosunku do poziomu wytwarzania z 1995r., gminy gdzie nastąpił znaczny przyrost liczby ludności mają problem. Na konkretnych danych liczbowych wygląda to następująco:

Liczba mieszkańców Gminy Michałowice w 1995 roku wynosiła 6597 osób, natomiast na koniec 2013 roku wyniosła 9432 osoby (wzrost o 43%).

  • masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. obliczono na podstawie wzoru i wyniosła ona 310 t.
  • masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dozwolona do składowania w roku rozliczeniowym obliczono na podstawie wzoru i wyniosła ona 155 t za rok 2013 i 2014.
  • masę odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia ze strumienia odpadów komunalnych przekazanych do składowania obliczono na podstawie wzoru i wyniosła ona 179 t w roku 2013.

Z powyższych danych wynika, że w roku 1995 gmina wytworzyła 310 t tych odpadów, w 2013 (mimo wzrostu ludności o 43%) zmniejszono produkcję do 179 t (o 42%), ale dozwolona ilość jest ustalona na 155 t., gmina nie mieści się zatem w swoim w limicie.

Gdyby liczba ludności nie wzrosła, czyli w roku 1995 też wynosiła 9432, to dozwolona ilość wyniosłaby w przypadku tej gminy 222 t (a nie 155 t jak teraz).

Wszystko to sprawia, że przy obecnej konstrukcji wskaźnika, gmina nie ma szans na osiągnięcie wymaganych poziomów ograniczenia odpadów biodegradowalnych. Nie jest to spowodowane błędami w systemie gminnym, ale ze względu na prostą statystykę i źle skonstruowany wskaźnik, który nie uwzględnia wzrostu liczby ludności.

Pytanie:

Czy ministerstwo planuje wdrożenie takich rozwiązań, które pozwolą obliczanie poziomu odpadów biodegradowalnych, w stosunku do poziomu wytwarzania w roku uwzględniającym rzeczywisty stan ludności w danej gminie?