Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1. Co dzieje się z mieszkaniami zakładowymi?

Według informacji udzielonej przez Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., w KWK „Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o. uruchomiona została procedura sprzedaży mieszkań zakładowych na rzecz najemców w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24). Opracowano harmonogram dla I etapu działań niezbędnych do uruchomienia sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie tej ustawy, przekazany do realizacji KWK „Kazimierz – Juliusz” Sp. z o.o. w dniu 5.12.2014 roku. Harmonogram jest realizowany zgodnie z ustalonymi terminami. Ponadto opracowany został „Regulamin Sprzedaży Lokali Mieszkalnych w Kopalni Węgla Kamiennego „Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o. w Sosnowcu na rzecz najemców”, przyjęty do stosowania z dniem 2.01.2015 r.

Realizowane są procedury związane z wykreśleniem hipotek z ksiąg wieczystych obciążających mieszkania zakładowe. Zlecono ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków mieszkalnych oraz wyłonienie rzeczoznawców majątkowych do sporządzenia operatów szacunkowych określających wartość rynkową lokali mieszkalnych. Dnia 27.01.2015 roku odbył się I etap przetargu - komisyjne otwarcie ofert. W dniu 5.02.2015 roku odbył się II etap w wyniku którego wyłonione zostały firmy wykonujące inwentaryzację i wycenę wartości rynkowej lokali mieszkalnych.

Dnia 2.01.2015 r. wysłano do 72 najemców lokali mieszkalnych w Sosnowcu zawiadomienia o możliwości nabycia lokali, które zinwentaryzowano. Wpłynęło 15 kompletnych wniosków o nabycie lokali. W II etapie do końca lutego 2015 roku zostaną wysłane zawiadomienia do dalszych 294 najemców. Jednocześnie z podpisaniem umów z firmami wykonującymi inwentaryzację oraz wycenę lokali mieszkalnych zostaną zlecone operaty szacunkowe dla 15 mieszkań na wycenę lokali mieszkalnych dla których zostały złożone wnioski, jak również zlecona zostanie inwentaryzacja budowlana pozostałych 294 mieszkań. Według oświadczenia Zarządu SRK S.A. pierwsze mieszkania zostaną zbyte na rzecz najemców w I półroczu 2015 roku.

2. Jaka kwota, z przyznanych kopalni na spłatę długów 120 mln zł, została pobrana przez komornika tytułem opłat komorniczych?

Koszty komornicze dotyczące nieuregulowanych w terminie zobowiązań objętych wyrokami i postępowaniami sądowymi, poniesione przez Kopalnię „Kazimierz-Juliusz” Sp. z o. o. od września 2014 roku, wynoszą ogółem 1.856,2 tys. zł, w tym: dotyczące egzekucji zobowiązań publicznoprawnych 800,2 tys. zł, a cywilnoprawnych 1.056,0 tys. zł.