Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Do mojego biura poselskiego zwróciła się z pismem pani prezydent Rudy Śląskiej. W piśmie tym prosi o zapytanie Pana Premiera, kiedy zostaną usunięte wątpliwości przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opisanych przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 13 września 2011 r., sygn. akt P33/2009.

   Pani prezydent przypomina, że wspomniany wyrok Trybunału Konstytucyjnego podnosił, iż ˝nie jest zatem zrozumiałe, dlaczego ustawodawca przez tak długi okres zaniechał podjęcia odpowiednich działań legislacyjnych mających na celu usunięcie powstałych wątpliwości, przerzucając ciężar ich rozstrzygania na podatników, organy podatkowe i sądy administracyjne (...). Dopuszczenie do sytuacji, w której sposób sformułowania przepisów prawnych powoduje konieczność podjęcia niezwykle skomplikowanej i żmudnej analizy interpretacyjnej jest przejawem lekceważenia przez władzę ustawodawczą demokratycznego państwa prawego jej elementarnych powinności˝.

   Podkreślić należy, że we wrześniu miną 3 lata od zapadnięcia wyroku i nadal w tej kwestii nie poczyniono żadnych kroków, a wiadomo, że przepisy zawarte w prawie podatkowym powinny być zrozumiałe dla podatników, a także organów podatkowych.

   Przypomnę, że w zeszłym roku zwróciłem się do ministra finansów z interpelacją w sprawie ujawnienia polityki podatkowej rządu w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektów podziemnych wyrobisk górniczych oraz przyspieszenia inicjatywy legislacyjnej mającej na celu usunięcie wadliwości przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wykazanych przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 13 września 2011 r. W odpowiedzi podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów pan Maciej Grabowski poinformował mnie, iż: ˝Mając jednak na uwadze trudności w interpretacji pojęcia budowli w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, zostały podjęte przez rząd prace legislacyjne mające na celu usunięcie tych wątpliwości. W rządowym projekcie założeń projektu ustawy o poprawie funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, w którym proponuje się również zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, przewiduje się doprecyzowanie pojęcia budowli. Przedmiotowa propozycja wymaga jednak przeprowadzenia konsultacji zarówno ze stroną samorządową, jak i konsultacji społecznych˝.

   Z informacji zawartych w piśmie pani prezydent Rudy Śląskiej wynika, iż jednym z założeń projektu ustawy o pierwotnej nazwie o poprawie funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, na który powoływał się minister Grabowski, było doprecyzowanie definicji budowli w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Projekt zakładał, iż budowla definiowana będzie przez odwołanie do klasyfikacji środków trwałych. Obecnie w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji jest napisane, że ˝pierwszą zmianą jest usunięcie z projektu definicji budowli. Pierwszą jest usunięcie z projektu definicji budowli. Chcieliśmy stworzyć zamkniętą listę tego, co można uznać za budowlę. Okazało się to jednak bardzo trudne, budziło wiele kontrowersji, zwłaszcza wśród przedsiębiorców, ale też samorządów. Potrzebne są dalsze analizy i konsultacje, stąd usunięcie zapisu˝.

   Pani prezydent miasta Rudy Śląskiej nadmienia także, że w obecnym stanie prawnym gminy, na obszarze której znajdują się budowle przedsiębiorców prowadzących działalność przesyłową, oraz gminy górnicze ponoszą niekorzystne konsekwencje wynikające z braku poprawnej normatywnie definicji budowli.

   Szanowny Panie Premierze! W związku z powyższym zwracam się do Pana z następującym zapytaniem: Kiedy stosowne ministerstwo przewiduje jednoznaczne określenie terminu budowla?

   Z poważaniem

   Poseł Grzegorz Tobiszowski

   Ruda Śląska, 12 sierpnia 2014 r.