Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Szanowny Panie Ministrze! W ostatnich tygodniach tematem wiodącym w polityce społecznej jest sytuacja osób niepełnosprawnych. Jedną z instytucji wspierających tę grupę społeczną jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

   W związku z powyższym zapytuję Pana Ministra:

   1. Jaką dotację z budżetu państwa otrzymał PFRON w latach 2005-2013 i czy były to tylko fundusze pozyskane w ramach kar związanych z brakiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych (z wyszczególnieniem poszczególnych roczników)?

   2. Jaką część z otrzymanych kwot przekazano na pomoc osobom niepełnosprawnym?

   3. Jaką część pochłonęły koszty działania PFRON?

   4. Jak zmieniło się zatrudnienie w poszczególnych jednostkach PFRON (procentowy spadek lub zwiększenie zatrudnienia w kolejnych latach)?

   5. Jaką kwotę przekazał PFRON na dofinansowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w latach 2005-2013, z wyszczególnieniem na poszczególne lata?

   6. Jaką kwotę przeznaczył PFRON na zwrot kosztów działań adaptacyjnych podjętych w stosunku do osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez PUP, w latach 2005-2013, z wyszczególnieniem na poszczególne roczniki?

   Z poważaniem

   Poseł Artur Górczyński

   Warszawa, dnia 9 maja 2014 r.