Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację pani poseł Janiny Okrągły przekazaną za pismem, nr SPS-023-26226/14, z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie rozwiązania problemu kolei transgranicznej pomiędzy Polską a Czechami przez miejscowość Głuchołazy, której funkcjonowanie oparte jest na umowie międzynarodowej zawartej w 1948 r., uprzejmie przekazuję następujące informacje dotyczące kwestii zawartych w pytaniach.

   Ad 1. Na jakim etapie są rozmowy pomiędzy zainteresowanymi stronami?

   Pragnę poinformować, że kontynuowane są konsultacje pomiędzy stronami, polską i czeską, na poziomie eksperckim. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dostrzega wagę znalezienia optymalnych rozwiązań dla zagadnień związanych z linią kolejową Mikulovice - Głuchołazy - Jindrichov ve Slezsku, po której České Dráhy wykonują uprzywilejowane przewozy tranzytowe przez terytorium Polski. Prace te są m.in. odpowiedzią na zapotrzebowania społeczności lokalnej Głuchołaz.

   W lutym ub.r. w Pradze strona czeska została zaznajomiona ze wszystkimi wariantami rozwiązania problematycznej, w ich opinii, kwestii transportu kolejowego przez Głuchołazy. Strona polska podkreśliła, że dla Polski do zaakceptowania możliwy jest każdy z wariantów, który będzie prowadził do celu generalnego, jakim jest utrzymanie ruchu na linii, i nie będzie naruszał interesu RP.

   Ostatnie dwa spotkania polsko-czeskie miały miejsce w lutym i kwietniu br. w Warszawie. Z wypowiedzi strony czeskiej wynika, że jej zdaniem należy zmienić umowę międzynarodową regulującą ruch po liniach nr 333 i 343. Sprawa wymaga dalszych konsultacji wewnętrznych w Czechach, zwłaszcza z kolejami czeskimi oraz regionem ołomunieckim i regionem morawsko-śląskim. Polska przypomniała, że prędkość pociągów na liniach nr 333 i 343 nie będzie znacząco wyższa, nawet po potencjalnym remoncie, z powodu ukształtowania terenu i w konsekwencji geometrii linii.

   Z posiadanych przez MIiR informacji wynika, że w perspektywie 2014-2020 województwo opolskie nie planuje inwestycji w infrastrukturę kolejową ze wsparciem środków unijnych.

   Ad 2. Jakie rozwiązanie planowane jest do przyjęcia? Czy brane jest pod uwagę wykorzystanie rozwiązań tzw. małej interoperacyjności zastosowanych w Umowie między Republiką Federalną Niemiec a Rzecząpospolitą Polską o współpracy w dziedzinie komunikacji kolejowej przez polsko-niemiecką granicę państwową (umowa polsko-niemiecka), podpisanej w dniu 12 listopada 2012 r. w Berlinie przez ministrów transportu obu państw?

   Uprzejmie informuję, że taka właśnie możliwość została partnerom czeskim przedstawiona w lutym ub.r. w Pradze jako jedna z możliwych do zastosowania. Polska strona jest otwarta na zastosowanie w przyszłej umowie dwustronnej rozwiązań podobnych do tych przewidzianych w umowie polsko-niemieckiej z dnia 12 listopada 2012 r. Rozwiązanie takie prawdopodobnie pozwoliłoby na prowadzenie ruchu przez przewoźników z obu krajów w strefie przygranicznej (pomiędzy stacjami zmiany systemu) bez uzyskiwania niezbędnych licencji i certyfikatów wynikających z przepisów krajowych danego państwa.

   Ad 3. Na jakich warunkach możliwe będzie ponowne uruchomienie przystanków do obsługi podróżnych na linii nr 333 i 343 granica państwa - Głuchołazy - granica państwa w Głuchołazach przy ul. Powstańców Śląskich oraz w Pokrzywnej?

   Uprzejmie informuję, że decyzja o ewentualnej budowie przystanków kolejowych w centrum Głuchołaz leży przede wszystkim w gestii samorządu lokalnego Głuchołaz i/lub innych zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego jako organizatora strony finansowej przedsięwzięcia oraz zarządcy infrastruktury jako wykonawcy i ewentualnego partnera przyszłej eksploatacji nowo powstałych obiektów. Trzecim równie ważnym partnerem przy podejmowaniu decyzji o budowie przystanków są przewoźnicy wykonujący przewozy przez Pokrzywną i Głuchołazy. Powinni oni określić, czy będą prowadzić przewozy przez te przystanki. Odpowiedź na takie pytanie, będąca odzwierciedleniem potrzeb pasażerów, powinna być ważnym czynnikiem podczas podejmowania przyszłych decyzji w przedmiotowej sprawie.

   Ad 4. Czy jest możliwość uruchomienia i dofinansowania w rozkładzie jazdy pociągów 2014/2015 (obowiązującego od 14 grudnia 2014 r.) połączeń międzynarodowych weekendowych w relacji Wrocław - Mikulovice - Wrocław przez Brzeg, Nysę, Głuchołazy realizowanych autobusem szynowym? Czy i jakie działania zostały w tym kierunku podjęte?

   Uprzejmie przekazuję, że minister właściwy do spraw transportu, jako organizator kolejowych przewozów pasażerskich o charakterze międzywojewódzkim i międzynarodowym, nie przewiduje dofinansowania pociągów na odcinku Brzeg - Nysa - Głuchołazy - granica państwa. Ze względu na lokalny charakter ww. odcinek nie został bowiem wymieniony jako element sieci międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozów pasażerskich określonej w rozporządzeniu ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 9 października 2012 r. w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym (tzw. planie transportowym).

   Jeżeli uruchomienie takiego połączenia jest istotne ze względu na potrzeby transportowe mieszkańców województw dolnośląskiego i opolskiego, samorządy tych województw mają możliwość zamawiania i dotowania tego rodzaju przewozów. Należy podkreślić, że zgodnie z przepisami art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym jednostki samorządu terytorialnego są ustawowymi organizatorami publicznego transportu zbiorowego w strefie transgranicznej.

   Przepisy art. 4 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy definiują strefę transgraniczną jako obszar co najmniej jednej gminy, powiatu lub co najmniej jednego województwa, na którym operator publicznego transportu zbiorowego świadczy usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, położony bezpośrednio przy granicy Rzeczypospolitej Polskiej i obszar odpowiedniej jednostki administracyjnej położonej poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium sąsiedniego państwa. Z powyższej definicji wynika więc, że przewozy na trasie Wrocław - Mikulovice są przewozami w strefie transgranicznej.

   Korzystając z okazji, chciałbym wyrazić podziękowanie dla pani poseł Joanny Okrągły za zainteresowanie problematyką transportu kolejowego w Polsce oraz troskę o jego stabilny rozwój.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Zbigniew Klepacki

   Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r.