Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Szanowny Panie Ministrze! Nasza interpelacja skierowana na ręce Pana Ministra została ze środowiska samorządowego, dotyczy różnych interpretacji zasad stosowanych w ministerstwie skarbu w stosunku do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa (ponad 51% udziałów).

   W myśl art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584) zakaz zajmowania stanowisk we władzach spółek, o których mowa w art. 4 pkt 1 ww. ustawy (obejmuje również spółki z udziałem kapitałowym j.s.t.), nie dotyczy osób wymienionych w art. 2 pkt 1, 2 i 6-10, o ile zostały wyznaczone do spółki prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa, innych państwowych osób prawnych, gminy, związków międzygminnych lub innych komunalnych osób prawnych jako reprezentanci tych podmiotów. W wyżej opisanych przypadkach osoby te nie mogą jednak zostać wyznaczone do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego (art. 6).

   Zawarte w ustawie ograniczenia wobec określonych osób pełniących funkcje publiczne nie obowiązują w szczególnym przypadku, gdy spełniony jest warunek, że do dwóch spółek prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa lub gminy dana osoba została wyznaczona jako reprezentant. W myśl tych przepisów wymienione w ustawie osoby podlegające ograniczeniom mogą zasiadać we władzach spółek handlowych tylko wówczas, gdy spełnione zostaną łącznie dwa następujące warunki:

   - po pierwsze, jest to dopuszczalne tylko w odniesieniu do takich spółek prawa handlowego, w których udziałowcem jest Skarb Państwa, inne państwowe osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego,

   - po drugie, osoby te zostały wyznaczone do spółki jako reprezentanci ww. podmiotów.

   Występujące jednak rozbieżności w interpretacji tych przepisów skłoniły nas w imieniu kilku zainteresowanych samorządów do zadania następujących pytań:

   1. Czy stosuje się w praktyce obsadzanie dwóch RN spółek Skarbu Państwa (ponad 51% udziałów), jeżeli osoby tam kierowane są wyznaczone jako reprezentanci gminy?

   2. Czy osoby zasiadające w dwóch radach nadzorczych pobierają wynagrodzenie z zasiadania w obu tych radach?

   3. Czy istnieją w ministerstwie skarbu wewnętrzne przepisy regulujące zasady zasiadania w dwóch radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa?

   Pozostajemy z szacunkiem

   Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

   oraz grupa posłów

   Wałbrzych, dnia 19 marca 2014 r.