Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Szanowna Pani Marszałek! W nawiązaniu do pisma z dnia 29 stycznia 2014 r., przekazującego interpelację posła na Sejm RP pana Marka Polaka oraz grupy posłów w sprawie nieprzestrzegania art. 124 K.p.a. przez organy administracji publicznej (SPS-023-24068/14), uprzejmie informuję, co następuje.

   Na wstępie pragnę zwrócić uwagę, iż przepis art. 124 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) określa elementy obligatoryjne postanowienia. Jednym z tych elementów jest pouczenie, czy i w jakim trybie przysługuje na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego.

   Należy jednak podkreślić, że nie wszystkie postanowienia wydane w toku postępowania administracyjnego są zaskarżalne. Zgodnie bowiem z art. 141 § 1 K.p.a. zaskarżalne są jedynie te postanowienia, gdy kodeks tak stanowi. Oznacza to, że jeżeli z przepisu K.p.a. nie wynika wprost prawo zaskarżenia postanowienia w danej sprawie, to nie jest ono zaskarżalne.

   Co prawda art. 123 § 1 K.p.a. przewiduje formę postanowienia dla załatwienia poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nierozstrzygających o istocie sprawy, to nie wyklucza innych form, w których organ administracji publicznej może zawiadamiać strony o podjętych czynnościach. W praktyce przyjęło się wydawanie zawiadomień w wielu kwestiach dotyczących postępowania administracyjnego, m.in. w przedmiocie wszczęcia postępowania. Formę tę akceptują sądy administracyjne, w tym Naczelny Sąd Administracyjny.

   Podkreślić należy, że błędne pouczenie w akcie administracyjnym, w tym w postanowieniu, podlega kontroli przez organ wyższej instancji oraz przez sądy administracyjne. Tym samym obowiązujące przepisy gwarantują ochronę praw stron postępowania administracyjnego w sytuacji błędów popełnianych przez organy administracji publicznej.

   Minister administracji i cyfryzacji dostrzega jednak konieczność prowadzenia działań edukacyjnych w administracji publicznej - zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej - w zakresie upowszechniania wiedzy z zakresu stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

   Kwestia ta mieści się w ramach celu 3.: Usprawnienie procesu monitorowania wykonywania usług publicznych oraz doskonalenie jakości świadczenia usług administracyjnych istotnych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej priorytetu inwestycyjnego 11.3: Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w skuteczność administracji publicznych oraz usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia, osi priorytetowej II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, przyjętego przez Radę Ministrów w styczniu 2014 r. Programu Operacyjnego ˝Wiedza, edukacja, rozwój˝. Przewidziane są w nim następujące działania:

   - podnoszenie kwalifikacji kadr jednostek administracji publicznej w zakresie orzecznictwa (procedura administracyjna i prawo materialne),

   - rozwijanie umiejętności oraz wyposażenie w odpowiednie narzędzia analityczne pracowników administracji publicznej uczestniczących w wydawaniu decyzji administracyjnych.

   Potencjalnymi beneficjentami w PI 11.3 będą m.in.:

   1) minister właściwy ds. administracji publicznej,

   2) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

   3) ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego.

   Mam nadzieję, że działania te przyczynią się do wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie stosowania przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w tym art. 124.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Magdalena Młochowska

   Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r.