Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo nr SPS-023-21698/13 z dnia 15 października 2013 r., przy którym przekazana została interpelacja pana posła na Sejm RP Marka Polaka oraz grupy posłów w sprawie zmiany przepisów w taki sposób, aby organy samorządowe posiadały instrument prawny, na podstawie którego mogą mieć wpływ na kształt rozkładu jazdy proponowanego przez przewoźników, przedstawiam poniżej odpowiedź odnoszącą się do zagadnień poruszonych w tej interpelacji.

   Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265, z późn. zm.) wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym osób odbywa się na podstawie zezwolenia wydawanego przez odpowiedni organ samorządowy w zależności od zasięgu terytorialnego tych przewozów. Zezwolenie to otrzymuje każdy przewoźnik, który spełni warunki określone przepisami ustawy.

   Przewozy regularne są publicznym przewozem osób i ich bagażu w określonych odstępach czasu i określonymi trasami. Ich wykonywanie przez przewoźników autobusowych odbywa się na zasadach rynkowych. Są to usługi komercyjne podejmowane z inicjatywy przewoźników i na ich wyłączne ryzyko biznesowe.

   Stosownie do zapisów art. 22 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym przewoźnik musi dołączyć m.in. proponowany rozkład jazdy.

   Tryb zatwierdzania projektów rozkładów jazdy w regularnym przewozie osób określa rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. poz. 451). Zgodnie z § 6 ust. 2 tego rozporządzenia, przed zatwierdzeniem projektu rozkładu jazdy przez właściwy organ samorządowy przeprowadza się weryfikację tego rozkładu, dokonując oceny prawidłowości jego sporządzenia.

   Należy ponadto zwrócić uwagę, że na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.) każda jednostka samorządu terytorialnego ma możliwość określenia, w drodze uchwały, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców, których jest właścicielem lub zarządzającym, w tym w zakresie częstotliwości przyjazdów i odjazdów środków transportu. Ustalone zasady będą miały wpływ na przygotowywane rozkłady jazdy.

   Wpływ na kształt rozkładu jazdy w przewozach autobusowych mogą mieć w szczególności organy samorządowe pełniące funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego na zasadach określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym. Organy te, jako organizatorzy publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze, mogą zawierać z przedsiębiorcami umowy o świadczenie usług w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Stosownie do art. 25 ust. 3 pkt 20 tej ustawy, w takiej umowie określa się m.in. zasady współpracy przy tworzeniu i aktualizacji rozkładów jazdy w celu poprawy funkcjonowania przewozów.

   Przewozy o charakterze użyteczności publicznej mają na celu zaspokajanie niezbędnych z punktu widzenia społeczności lokalnej potrzeb przewozowych, w tym m.in. w godzinach czy porach dnia, w których są niskie potoki pasażerskie.

   Przewozy wykonywane komercyjnie przez przewoźnika są podejmowane z jego własnej inicjatywy w celach zarobkowych. Przewoźnik przygotowuje swoją ofertę przewozową w taki sposób, aby ze świadczonych przez niego usług korzystała jak największa liczba pasażerów.

   Jednocześnie należy wskazać, że do resortu transportu nie wpływały wnioski jednostek samorządu terytorialnego dotyczące konieczności wprowadzenia dodatkowych instrumentów (innych niż przewidziane w obecnie obowiązujących przepisach) umożliwiających ingerencję w przygotowane przez przewoźników drogowych rozkłady jazdy.

   Z poważaniem

   Sekretarz stanu

   Zbigniew Rynasiewicz

   Warszawa, dnia 7 listopada 2013 r.