Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na pismo, SPS-023-21523/13, przy którym przekazano interpelację pana posła Artura Górczyńskiego w sprawie budowy drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń na odcinku Przybędza - Milówka, uprzejmie przekazuję następujące informacje.

   Inwestycja budowy obejścia Węgierskiej Górki w ciągu S69 została ujęta w dokumencie implementacyjnym do ˝Strategii rozwoju transportu do 2020 r.˝ na liście projektów drogowych przewidzianych do sfinansowania z nowo tworzonego instrumentu infrastrukturalnego Connecting Europe Facility - instrumencie ˝Łącząc Europę˝ (CEF) - funduszu rozbudowy infrastrukturalnej ściśle związanym z polityką spójności, który ma wspierać przedsięwzięcia o kluczowym znaczeniu dla Europy. Ideą CEF jest wzmocnienie sieci transportowo-komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury transportowej, połączeń energetycznych oraz rozwiązań z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. CEF miałby być zarządzany centralnie przez Komisję Europejską w latach 2014-2020. Ostatecznie realizacja przedmiotowego zadania uzależniona jest od zatwierdzenia przez Komisję Europejską zgłoszonej listy projektów.

   Przedmiotowa inwestycja ma wydaną jedynie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 do realizacji będą kierowane zadania, co do których zostanie przyznana ostateczna decyzja w zakresie środków unijnych oraz które nie przekroczą limitów i możliwości finansowych dostępnych do 2020 r.

   Dla Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej priorytetem w nowej perspektywie finansowej jest przede wszystkim połączenie istniejących ciągów autostradowych oraz dróg ekspresowych. Pragnę jednak podkreślić, iż resort transportu w dalszym ciągu ma na względzie realizację inwestycji z zakresu obejść miejscowości na terenie całego kraju.

   Ponadto decyzja MTBiGM jest uzależniona od planów budowy drogi D3 Svrčinovec - Skalité po stronie słowackiej. Pomimo podniesienia parametrów drogi S69 do 11,5 t dopuszczalnego nacisku na oś,ze strony słowackiej brak jest obecnie infrastruktury zdolnej przyjąć ruch ciężarowy. Nie jest też wiadome, kiedy strona słowacka zamierza rozpocząć realizację tego odcinka korytarza TEN-T. Dlatego nie przewiduje się zwiększenia ruchu na wskutek realizacji inwestycji. W związku z powyższym realizacja tak kosztownego zadania przy istniejącym niskim ruchu wymagać będzie szczególnego uzasadnienia.

   Z poważaniem

   Sekretarz stanu

   Zbigniew Rynasiewicz

   Warszawa, dnia 29 października 2013 r.