Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Interpelacja w sprawie zasadności i celowości likwidacji Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu wykonującej czynności z zakresu ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1253, ze zm.) oraz zadania zlecone przez jednostki samorządu wojewódzkiego, powiatowego i miejskiego, a także przez prywatne podmioty gospodarcze na terenie powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego.

   W związku z planami wojewody małopolskiego pana Jerzego Millera związanymi z likwidacją Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu obejmującej swoim działaniem teren powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego, zamieszkały na stałe przez ok. 600 000 osób, oraz w związku z turystycznym charakterem tego regionu, w którym corocznie w okresie zarówno letnim, jak i zimowym przebywa dodatkowo ok. 500 000 gości korzystających z szerokiego zaplecza turystycznego, prosimy Pana Ministra o odpowiedź na poniżej postawione pytania:

   1. Jakie przesłanki ekonomiczne towarzyszą ewentualnej decyzji o likwidacji sprawnie działającego Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu posiadającego certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji oraz dobrze wyposażonego w sprzęt diagnostyczny? Prosimy o szczegółowe informacje o ewentualnych oszczędnościach wynikających z poczynionych zmian, z uwzględnieniem wynikających z nich kosztów.

   2. Jakie kroki podjęto, aby - biorąc pod uwagę turystyczny charakter regionu, dużą ilość kurortów sanatoryjnych (Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Wysowa), punktów gastronomicznych oraz międzynarodowe połączenie drogowe z południem Europy - zapewnić bezpieczeństwo epidemiologiczno-sanitarne mieszkańcom, turystom i podróżnym odwiedzającym ten region w przypadku likwidacji Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu? Prosimy o szczegółowe wyjaśnienia uwzględniające fakt, że przy trudnym połączeniu drogowym pomiędzy regionem objętym działaniem Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu a Krakowem czy Tarnowem często niemożliwe będzie zachowanie wymaganego czasu i warunków transportu od chwili pobrania próbki do momentu wykonania badań przy użyciu transportu drogowego.

   3. Jak się ma ewentualna decyzja o likwidacji przez wojewodę małopolskiego pana Jerzego Millera Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu do pisma ministra zdrowia z dnia 9 maja 2013 r., znak: GIS-BI-70-52a/MKR/13, podpisanego przez podsekretarza stanu pana Igora Radziewicza-Winnickiego, skierowanego do marszałka Senatu pana Bogdana Borusewicza, w którym to piśmie podsekretarz stanu na ostatniej stronie tego pisma stwierdza: ˝W miejscowościach turystyczno-wypoczynkowych priorytetowe jest nie tylko utrzymanie dotychczasowej bazy laboratoryjnej, ale wręcz niezbędne jest rozszerzenie działalności laboratoryjnej o badania mikrobiologiczne żywności˝. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienia - kopia pisma w załączniku*).

   4. Jakie działania będą podejmowane w celu zapewnienia zatrudnienia lub przekwalifikowania pracownikom Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu, którzy przepracowali w tej jednostce okres ponad 30 lat (12 osób) lub od 10 do 29 lat (6 osób), wykazują się wysokimi kwalifikacjami i przebytymi szkoleniami?

   5. Biorąc pod uwagę fakt, że ewentualne zlikwidowanie Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu spowoduje niewątpliwe utrudnienia dla przedsiębiorców w branży turystycznej i gastronomicznej, co może mieć bezpośrednie przełożenie na poziom świadczonych przez nich usług, a w efekcie na sytuację gospodarczą regionu zagrożonego wysokim bezrobociem, jakie działania zapobiegające tym konsekwencjom zamierzają podejmować władze wojewódzkie w przypadku podjęcia decyzji o likwidacji tego oddziału?

   Posłowie Piotr Naimski i Anna Paluch

   Warszawa, dnia 19 września 2013 r.