Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   W związku z przygotowanymi przez Ministerstwo Gospodarki założeniami projektu ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych swoje zaniepokojenie wyraził Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. (KPT) zarządzający krakowską specjalną strefą ekonomiczną. Wynika ono z postulowanych przez resort zmian przewidujących, że rozszerzenie granic specjalnych stref ekonomicznych będzie możliwe jedynie na terenach występowania bezrobocia w wysokości co najmniej 130% średniej krajowej. Dane Głównego Urzędu Statystycznego (informacje na koniec maja 2013 r.) wskazują, że Małopolska znajdzie się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, gdyż nowe tereny inwestycyjne krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej w województwie małopolskim mogłyby zostać utworzone jedynie w powiatach: dąbrowskim, nowosądeckim oraz limanowskim. Taka sytuacja jest niekorzystna dla samorządów gminnych w innych powiatach, gdzie zaawansowane są już starania o poszerzanie istniejących podstref ekonomicznych. Nierzadko strefy są jedyną szansą na rozwój tych gmin, które np. z uwagi na swoje położenie, infrastrukturę drogową czy inne czynniki są mało atrakcyjne dla inwestorów.

   W opinii zarządu KPT powyższe rozwiązania torpedują jego działania dążące do rozwoju 24 dotychczasowych podstref, a także zaprzeczają wszelkim posiadanym doświadczeniom dotyczących rozwoju gospodarczego powiatów, w których funkcjonują specjalne strefy ekonomiczne. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że w I półroczu 2013 r. KPT wydał aż 14 nowych zezwoleń z deklaracją utworzenia przez firmy 863 nowych miejsc pracy (najwięcej wśród wszystkich stref). Proponowane przez ministerstwo rozwiązania legislacyjne w znacznym stopniu pozbawią polskie przedsiębiorstwa konkurencyjności, co w przypadku Małopolski zahamuje rozwój gospodarczy.

   Pozytywnym efektem utworzenia i funkcjonowania stref jest nie tylko zmniejszenie bezrobocia, ale również rozwój eksportu, napływ nowych inwestycji kapitałowych, a także transfer wiedzy na temat nowych technologii i nowoczesnych sposobów organizacji pracy.

   Pytania:

   1. Jakie są przyczyny proponowanych zmian, które w dobie kryzysu, w warunkach ostrej konkurencji z pewnością nie ułatwią funkcjonowania polskim przedsiębiorcom?

   2. Czy ministerstwo dysponuje danymi, ile firm stara się o wejście do specjalnych stref ekonomicznych i ile dzięki temu może powstać miejsc pracy?

   3. Czy ministerstwo, formułując założenia ustawowe, opierało się na informacjach z gmin i powiatów o skutkach (korzyściach) płynących z istnienia na ich terenie specjalnych stref ekonomicznych?

   4. Jakie wpływy do budżetu państwa przyniesie ograniczenie rozwoju specjalnych stref ekonomicznych?

   Z poważaniem

   Poseł Marek Polak

   oraz grupa posłów

   Andrychów, dnia 28 sierpnia 2013 r.