Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pana posła Tadeusza Andrzeja Arkita, znak: SPS-023-18713/13, w sprawie liczebności klas nauczania początkowego, uprzejmie informuję.

   Dnia 11 czerwca 2013 r. został przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zgodnie z projektem liczba uczniów w oddziałach klas I-III publicznej szkoły podstawowej nie będzie mogła przekraczać 25 (art. 1 i art. 3 w związku z art. 5 projektu ustawy). Oznacza to, że standard w zakresie liczby uczniów w oddziale będzie taki sam w wychowaniu przedszkolnym i na I etapie kształcenia ogólnego w publicznych szkołach podstawowych. Zasada ta będzie wprowadzana stopniowo. Liczba uczniów w powstających w roku szkolnym 2014/2015 oddziałach klasy I publicznej szkoły podstawowej nie będzie mogła przekraczać 25, a od roku szkolnego 2015/2016 zasada ta dotyczyć będzie zarówno oddziałów klasy I, jak i oddziałów klasy II (art. 3 projektu ustawy). Od roku szkolnego 2016/2017 wszystkie oddziały klas I-III publicznej szkoły podstawowej będą liczyły nie więcej niż 25 uczniów.

   Wprowadzany standard dotyczący liczby uczniów w oddziałach klas I-III publicznej szkoły podstawowej nie dotyczy oddziałów w szkołach podstawowych integracyjnych, oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, oddziałów w szkołach podstawowych specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych. Liczbę uczniów w tych oddziałach określają przepisy wydane na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

   Określenie standardu w zakresie liczebności oddziałów w klasach I-III publicznej szkoły podstawowej w jeszcze większym stopniu sprawi, że warunki wychowania i opieki dzieci w młodszym wieku szkolnym będą zbliżone do warunków, z jakimi zetknęły się one, korzystając z wychowania przedszkolnego. Ograniczenie liczby uczniów do 25 w oddziale w klasach I-III publicznej szkoły podstawowej sprzyjać będzie realizowaniu podstawy programowej kształcenia ogólnego w tempie dostosowanym do indywidualnych możliwości psychofizycznych i poznawczych każdego dziecka, rozwijaniu zainteresowań oraz wzmocnieniu poczucia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów. Przepisy zmienianego art. 61 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 1 projektu ustawy), dotyczące struktury organizacyjnej szkoły podstawowej, mają zastosowanie do szkół publicznych. W projekcie ustawy pozostawia się niezmienioną zasadę, że liczbę uczniów w oddziale w szkołach niepublicznych określają organy prowadzące.

   Projektowana regulacja w odniesieniu do odroczenia rozpoczynania spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci 6-letnie urodzone w drugim półroczu 2008 r., w perspektywie wieloletniej, nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Nastąpi jedynie przesunięcie w czasie (o 1 rok) w odniesieniu do ok. połowy rocznika dzieci sześcioletnich urodzonych w 2008 r. terminu rozpoczęcia, ale także terminu zakończenia subwencjonowania tej grupy uczniów w związku z zakończeniem przez nich edukacji.

   Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2013 była określona na poziomie uwzględniającym spełnianie obowiązku szkolnego od dnia 1 września 2013 r. przez ok. 2/3 dzieci 6-letnich. Wszyscy uczniowie, którzy w wieku 6 lat rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej, zostaną uwzględnieni przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast edukacja przedszkolna dzieci sześcioletnich do dnia 31 sierpnia 2015 r., tak jak dotychczas, będzie finansowana z dochodów jednostek samorządu terytorialnego, głównie z dochodów własnych. Warto podkreślić, że dodatkowo już od września 2013 r. gminy otrzymają w ramach dotacji celowej z budżetu państwa dodatkowe środki na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z podpisaną w dniu 26 czerwca 2013 r. przez prezydenta RP ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, tzw. ustawą przedszkolną).

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Przemysław Krzyżanowski

   Warszawa, dnia 3 lipca 2013 r.