Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Stan faktyczny: W czasie przeprowadzanych procesów oczyszczania ścieków, w ich wyniku powstają osady ściekowe, które stanowią specyficzny odpad. Można go dalej z pożytkiem przetwarzać.

   Obecnie osady ściekowe coraz częściej zagospodarowywane są tak, by nie trafiały na składowiska czy wysypiska. Dzieje się tak wskutek przepisów, które obligują wytwórców osadów ściekowych do ekologicznego ich zagospodarowywania. Osady ściekowe są m.in. używane do użyźniania terenów rolniczych i leśnych oraz do rekultywacji terenów zdewastowanych. To tylko część możliwego potencjalnego przetwarzania osadów ściekowych.

   W myśl obecnie obowiązujących przepisów osady jako całość pojmowane są jako odpad. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli rozporządzeniem ministra gospodarki z października 2012 r., osady ściekowe mogą zostać uznane za biomasę wówczas, gdy są biodegradowalne. Rodzi to problem wśród wielu przedsiębiorców, którzy każdorazowo muszą udowadniać, jaka część wytwarzanych osadów ściekowych jest biodegradowalna. Mimo że zazwyczaj 90-95% osadów ściekowych jest biodegradowalnych, to wielokrotnie firmy mają problemy z uzyskaniem zielonych certyfikatów. Każdorazowo bowiem zobligowane są do przekazywania prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki dokumentów i badań zaświadczających, że substancje stanowiące paliwo do wytworzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł są biodegradowalne i mieszczą się w definicji określonej w rozporządzeniu. Taka procedura działa zniechęcająco na przedsiębiorców, którzy są zainteresowani wykorzystywaniem produktów pozyskanych z przetworzenia osadów ściekowych. Ułatwienia w tej materii i nadanie całemu wytworzonemu osadowi ściekowemu statusu biomasy pozwoliłyby m.in. obniżyć koszty oczyszczania ścieków, a w konsekwencji miałyby pozytywny wpływ na cenę ścieków. Osady ściekowe to też ciągle jeszcze w bardzo małym stopniu wykorzystany potencjał energetyczny, który pozwoliłby na produkcję prądu czy ciepła. Rozwiązania prawne nadające osadom ściekowym status biomasy pozwoliłyby na efektywniejsze ich wykorzystanie.

   Pytanie: Czy ministerstwo planuje wprowadzenie prawnych rozwiązań pozwalających nadać status biomasy w całości osadom ściekowym powstającym w procesie oczyszczania ścieków?

   Z wyrazami szacunku

   Posłowie Tadeusz Arkit i Krystyna Poślednia

   Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r.