Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Stan faktyczny: Międzyzakładowa Organizacja Związkowa, zwana dalej MOZ, obejmuje swoim działaniem 7 zakładów pracy zgodnie z poniższą tabelką:

Zakład pracy Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
Liczba pracowników 68 76 61 63 62 100 23
Liczba członków 7 6 9 14 1 21 2
Liczba kadry kierowniczej 3 3 3 3 3 3 1

   MOZ jest organizacją reprezentatywną w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy w zakładach pracy Z1, Z2, Z3, Z4, Z6, Z7 i nie jest organizacją reprezentatywną w zakładzie pracy Z5.

   Zarząd MOZ zgodnie z ustawą o związkach zawodowych do obliczenia ilości pracowników podlegających ochronie, o której mowa w art. 32 ust. 1, wybrał sposób określony w art. 342 ust. 1 pkt 1: ˝w liczbie ustalonej zgodnie z art. 32 ust. 3˝.

   Zarząd MOZ ustalił, że maksymalna liczba pracowników podlegających ochronie wynosi 16 - suma ilości kadry kierowniczej w zakładach pracy Z1, Z2, Z3, Z4, Z6, Z7, czyli w tych zakładach pracy, w których MOZ ma status organizacji reprezentatywnej.

   Sposób obliczenia przez Zarząd MOZ liczby pracowników podlegających ochronie budzi wątpliwości. Zapis art. 342 ust. 1: ˝w liczbie ustalonej zgodnie z art. 32 ust. 3 albo 4˝ jest nieprecyzyjny, gdyż odsyła do sposobu obliczania liczby pracowników podlegających ochronie w jednym zakładzie pracy i nie dookreśla, że uzyskane wyniki należy zsumować.

   Proszę o odpowiedź na pytanie:

   1. Jaka powinna być maksymalna ilość pracowników podlegających ochronie w podanym przykładzie:

   a) 19 - suma ilości kadry kierowniczej we wszystkich zakładach objętych działaniem MOZ;

   b) 16 - suma ilości kadry kierowniczej w tych zakładach pracy, w których MOZ ma status organizacji reprezentatywnej, tak jak wyliczył Zarząd MOZ;

   c) 3 - ilość kadry kierowniczej w jednym wybranym zakładzie pracy;

   d) 0 - nie ma kadry kierowniczej dla wszystkich członków MOZ;

   e) 6 - suma ilości kadry kierowniczej w tych zakładach, w których MOZ zrzesza 10 lub więcej niż 10 członków?

   2. Podobne wątpliwości pojawiłyby się, gdyby Zarząd MOZ zgodnie z art. 342 ust. 1 pkt 1 wskazał ilość pracowników podlegających ochronie ˝w liczbie ustalonej zgodnie z art. 32 ust. 4˝. Jaka powinna być wówczas liczba pracowników podlegających ochronie:

   a) 15 - w zakładzie pracy Z6 trzech pracowników, w pozostałych po dwóch, ilość obliczona w każdym zakładzie i zsumowana;

   b) 6 - liczba obliczona dla 60 członków MOZ?

   Wydaje się, że zapis art. 342 ust. 1 pkt 1 ustawy o związkach zawodowych jest nieprecyzyjny, w związku z tym:

   3. Czy planowane są zmiany zapisu art. 342 ust. 1 pkt 1 ustawy o związkach zawodowych, tak aby nie budził wątpliwości sposób obliczania ilości pracowników podlegających ochronie, jak również obliczona zgodnie z nim ilość pracowników podlegających ochronie (członków MOZ) nie odbiegała od ilości pracowników podlegających ochronie - członków zakładowej organizacji związkowej zrzeszającej tę samą liczbę członków co MOZ?

   Z wyrazami szacunku

   Poseł Tadeusz Arkit

   Warszawa, dnia 23 stycznia 2013 r.