Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację pani poseł Katarzyny Matusik-Lipiec z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie zmian niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości, przekazaną przy piśmie pana Marka Kuchcińskiego, wicemarszałka Sejmu RP, z dnia 27 stycznia 2012 r., znak: SPS-023-1183/12, uprzejmie przekazuję następujące informacje.

   Propozycje zawarte w procedowanym w ubiegłej kadencji Sejmu RP projekcie (druk nr 3852) będącym wynikiem prac prowadzonych przez Komisję Infrastruktury nad poselskimi projektami ustaw, o których wspomina pani poseł, rodziły dodatkowe skutki finansowe dla budżetu państwa, gdyż proponowały przywrócenie uprawnień wygasłych już ponad 3 lata wstecz, a także rozszerzały krąg osób uprawnionych. W obecnej sytuacji ekonomicznej państwa nie jest wskazane przedkładanie propozycji rozwiązań, które generowałyby dodatkowe obciążenia finansowe. Z uwagi na powyższe resort transportu, budownictwa i gospodarki morskiej nie planuje podjęcia prac legislacyjnych w zakresie zagadnień związanych z uprawnieniami najemców tzw. byłych mieszkań zakładowych. W ocenie resortu 3-letni okres obowiązywania regulacji art. 4 i 5 ww. ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości (Dz. U. Nr 157, poz. 1315) był wystarczający dla podjęcia przez najemców byłych mieszkań zakładowych czynności mających na celu złożenie wniosku do sądu o stwierdzenie uprawnień do pierwokupu lokalu.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Piotr Styczeń

   Warszawa, dnia 7 lutego 2012 r.