Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Dorota Niedziela


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Wpływ poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego na obszary wiejskie - prezentacja doświadczeń z Texasu - przedstawiają: dr John Pappas, dyrektor Insytutu Energii Uniwersytetu Texas A&M, Michael Morrissey, doradca Gubernatora Stanu Texas. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-26 12:03


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Informacja ministrów: Gospodarki, Środowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych działaniach rządu dotyczących rozwoju energetyki prosumenckiej na terenach wiejskich.Informacja ministrów: Gospodarki, Infrastruktury i Rozwoju oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnych problemtów elektryfikacji wsi i rolnictwa, z uwzględnieniem stanu technicznego terenowych sieci... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-25 11:04


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

I. Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. (druk nr 2445) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 2495) w zakresie:części budżetowej 32 - Rolnictwo, a) dochody i wydatki, b) dotacje podmiotowe, celowe i przedmiotowe, c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-24 11:05


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druki nr 1783 i 2406). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-06 09:59


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat udziału w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w maju 2014 r.Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat: - sytuacji na podstawowych rynkach rolnych, - sytuacji na rynku owoców miękkich i możliwości finansowego wsparcia produkcji owoców miękkich.Rozpatrzenie wniosku o odrzucenie informacji ministrów:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-05 14:03


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Informacja ministrów: Gospodarki, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Spraw Zagranicznych oraz Zdrowia na temat stanu prac związanych z przygotowaniem wniosku o zaskarżenie do Trybunału Sprawiedliwości UE Dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3.04.2014 r. zmieniającej Dyrektywę 2001/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5.06.2001 r. w sprawie zbliżenia przepisów... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-29 09:59


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Informacja o stanie realizacji wieloletniego programu promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014, przyjętego uchwałą 134/2007 RM z dnia 24 lipca 2007 r. - referują Ministrowie: Finansów, Gospodarki, Infrastruktury i Rozwoju, Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Informacja o realizacji ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, w tym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-28 10:01


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin (druk nr 2403).Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 1783) - przedstawia przewodniczący podkomisji pos. Krzysztof Jurgiel. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-27 15:16


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w kwietniu 2014 r.Uzupełnienie składu Podkomisji nadzwyczajnej do spraw przygotowania propozycji zmian do ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-08 13:04


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dezyderat nr 22 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w środkach spożywczych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-07 12:03