Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Dorota Niedziela


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (druk nr 2709) - uzasadnia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-11 16:35


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin (druk nr 2689) - uzasadnia poseł Artur Dunin.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym (druk nr 2492) - uzasadnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-10 09:31


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 2652) - uzasadnia sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński.Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnych działań Zespołu do spraw spółek hodowli roślin uprawnych oraz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-28 09:04


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku owoców i warzyw oraz działań podejmowanych przez rząd w tym w zakresie. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku zbóż i rzepaku oraz działań podejmowanych przez rząd w tym zakresie. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-28 13:09


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Informacja Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zdrowia na temat stanu prac nad przygotowaniem nowych przepisów o dopuszczalnych normach zanieczyszczeń WWA w żywności, w związku z wejściem, z dniem 1 września br., nowych przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalającego najwyższe dopuszczalne... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-27 12:59


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW) - cz. 1

Informacja Ministra Skarbu Państwa na temat sytuacji ekonomicznej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz aktualnego stanu prac nad prywatyzacją KSC S.A.Informacja Ministra Skarbu Państwa o aktualnym stanie prywatyzacji Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego "Trzemeszno" Sp. z o.o. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-24 11:03


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW) - cz. 2

Informacja Ministra Skarbu Państwa na temat sytuacji ekonomicznej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz aktualnego stanu prac nad prywatyzacją KSC S.A.Informacja Ministra Skarbu Państwa o aktualnym stanie prywatyzacji Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego "Trzemeszno" Sp. z o.o. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-24 13:58


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Stan prac nad realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z uwzględnieniem uwag do projektu przekazanego do Komisji Europejskiej.Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli: - gospodarki rybackiej na jeziorach Skarbu Państwa w województwie warmińsko-mazurskim, - zarządzania należnościami finansowymi w agencjach rolnych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-22 10:59


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r. - przedstawia Przewodniczący Komisji.Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w świetle rocznego sprawozdania z postępu prac dotyczących wdrażania PROW przekazanego do KE zgodnie z art. 82 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-10 11:59


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnego stanu prac nad realizacją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-10 16:08