Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pani Poseł Bożena Kamińska


Data wpływu W sprawie
2012-06-15 w sprawie utajnienia danych osobowych świadka
2012-06-15 w sprawie wad postawy wśród dzieci i młodzieży
2012-06-15 w sprawie funkcjonowania wojewódzkich komisji dialogu społecznego
2012-05-02 w sprawie weryfikacji dotyczącej wysokości świadczeń rodzinnych oraz progów dochodowych
2012-04-02 w sprawie nowelizacji ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
2012-04-02 w sprawie lekcji wychowania fizycznego
2012-03-26 w sprawie wzmożenia działań mających na celu wyjaśnienie okoliczności przeprowadzenia obławy augustowskiej w lipcu 1945 r. oraz miejsca pogrzebania ciał ofiar
2012-03-14 w sprawie przepisów ustawy o działalności leczniczej, które utrudniają prowadzenie tego typu działalności organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2012-01-17 w sprawie przekształcenia I Łomżyńskiego Batalionu Remontowego im. gen. Mariana Raganowicza w cywilne warsztaty techniczne