Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pani Poseł Bożena Kamińska


Data wpływu W sprawie
2015-02-04 w sprawie nowelizacji przepisu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy, dotyczącego definicji poszczególnych rodzajów komunikacji
2014-12-22 w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014-12-15 w sprawie nowego rozkładu jazdy PKP PLK, który będzie obowiązywał od 14 grudnia 2014 r., a w którym to trasa pociągu TLK "Hańcza" kursującego dotychczas w relacji Warszawa Centralna - Suwałki - Warszawa Centralna ma zostać skrócona do Białegostoku
2014-02-24 w sprawie wdrażania przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych przez samorządy
2014-02-24 w sprawie implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego
2014-01-14 w sprawie wyników przeprowadzonej przez NIK dotyczącej kontroli działalności komunalnych oczyszczalni ścieków
2014-01-14 w sprawie wejścia w życie unijnych przepisów, dotyczących zawartości substancji smolistych w żywności
2014-01-14 w sprawie realizacji w szkołach zasady "jeden uczeń, jeden komputer"
2013-09-16 w sprawie przyszłości uprawy ziemniaka w Polsce
2013-09-13 w sprawie refundacji sprzętu stomijnego i urologicznego
2013-09-13 w sprawie limitów ograniczających możliwości pracy zarobkowej dla osób pobierających rentę socjalną
2013-09-02 w sprawie systemu zamówień publicznych
2013-09-02 w sprawie inteligentnych systemów pomiarowych
2013-09-02 w sprawie kontroli organizacji zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
2013-09-02 w sprawie wypełnienia założeń Europejskiej Agendy Cyfrowej
2013-09-02 w sprawie wyłączenia z opodatkowania darmowych porad prawnych
2013-09-02 w sprawie dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta
2013-07-25 w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w zakresie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
2013-07-11 w sprawie projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
2013-06-24 w sprawie pensum pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
2013-05-10 w sprawie szkoleń finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
2013-05-09 w sprawie trybu wydawania opinii klasyfikacyjnych przez GUS oraz konsekwencji stosowania określonych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, stawek podatku VAT
2013-04-11 w sprawie przywrócenia w okresie letnim dalekobieżnych połączeń kolejowych z Suwalszczyzną
2013-03-08 w sprawie zmiany niekorzystnych przepisów w obowiązującej ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
2013-01-24 w sprawie sporządzania testamentu przez osoby niedosłyszące