Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pani Poseł Barbara Bartuś


Data wpływu W sprawie
2015-09-24 w sprawie planowanej liberalizacji przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i zwolnienia inwestycji narciarskich z obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko na terenach parków i obszarów chronionego krajobrazu
2015-09-02 w sprawie likwidacji kopalni ropy naftowej "Lipinki" Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA - Oddział w Sanoku
2015-09-02 w sprawie roszczeń podwykonawców budowy autostrady A4 Tarnów - Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia
2015-09-02 w sprawie niskich wynagrodzeń pracowników ZUS i niewypłacenia im zaległych podwyżek
2015-09-02 w sprawie pogarszających się warunków pracy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
2015-09-02 w sprawie braku zintegrowanego i funkcjonalnego systemu informatycznego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
2015-08-27 w sprawie przywrócenia dyspozytorni medycznej w Nowym Sączu dla powiatów gorlickiego, limanowskiego i nowosądeckiego z miastem Nowy Sącz
2015-08-04 w sprawie ograniczenia biurokracji w ochronie zdrowia
2015-08-04 w sprawie zwiększenia wynagrodzeń pielęgniarek
2015-07-30 w sprawie wprowadzenia pakietu nieodpłatnych dla pacjenta badań profilaktycznych ustalanych przez konsultantów krajowych w danych dziedzinach medycznych, realizowanych przez lekarzy rodzinnych
2015-06-24 w sprawie minimalnej liczby osób w zespołach ratownictwa medycznego
2015-06-11 w sprawie zmiany algorytmu finansowania warsztatów terapii zajęciowej
2015-06-11 w sprawie ograniczonego dostępu pacjentów do leczenia onkologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem radioterapii
2015-06-08 w sprawie propozycji nowelizacji ustawy Kodeks pracy wprowadzającej możliwość otrzymywania za pracę w soboty dodatkowego wynagrodzenia zamiast dnia wolnego
2015-06-08 w sprawie przewlekłości postępowania dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości gruntowej pod drogę publiczną
2015-06-08 w sprawie braku zmiany kryterium dochodowego obowiązującego przy naliczaniu opłat za pobyt w domach pomocy społecznej
2015-06-08 w sprawie ograniczania przez PFRON środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
2015-06-08 w sprawie realizowania i finansowania ochrony przeciwpowodziowej w woj. małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem pow. gorlickiego
2015-05-20 w sprawie pogarszających się warunków pracy oraz zatrudnienia pielęgniarek i położnych
2015-04-28 w sprawie tzw. outsourcingu pracowniczego i problemów 500 polskich przedsiębiorców oraz ich 25 tys. pracowników
2015-04-28 w sprawie dochodzenia podatków za pracowników od firm, które zawarły umowy tzw. outsourcingu pracowniczego, co może skutkować bankructwem nawet 500 polskich przedsiębiorców
2015-04-28 w sprawie wprowadzenia do swobodnego obrotu tzw. antykoncepcji awaryjnej
2015-04-28 w sprawie ograniczeń w dostępie do opieki zdrowotnej
2015-03-23 w sprawie skuteczności egzekwowania alimentów
2015-03-20 w sprawie zmian organizacyjnych i planowanych zwolnień pracowników w PKP Cargo na terenie woj. małopolskiego i podkarpackiego