Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pani Poseł Anna Paluch


Data wpływu W sprawie
2014-07-11 w sprawie odbierania rodzinom dzieci z powodu złej sytuacji materialno-bytowej
2014-04-04 w sprawie pomocy dla domów pomocy społecznej
2014-03-21 w sprawie sposobu odliczania od dochodu wydatków poniesionych na leki przez osoby niepełnosprawne
2014-03-21 w sprawie zmian w uldze z tytułu wychowania dzieci
2014-03-12 w sprawie tworzenia i wspierania jednostek pomocniczych w gminach
2014-02-19 w sprawie opiekunów osób niepełnosprawnych
2014-01-24 w sprawie działań organów administracji państwowej, w tym wojewody małopolskiego oraz urzędników urzędu wojewódzkiego dotyczących ewentualnych zmian w systemie państwowego ratownictwa medycznego na terenie woj. małopolskiego
2014-01-24 w sprawie zwiększenia kwoty dochodu, poniżej którego przysługuje zasiłek rodzinny
2014-01-24 w sprawie nowelizacji przepisów dotyczących finansowania lekarzy rodzinnych
2014-01-23 w sprawie nieprzestrzegania art. 124 k.p.a. przez organy administracji publicznej
2013-12-05 w sprawie funkcjonowania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego
2013-11-22 w sprawie zarządzenia nr 55/2013/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe
2013-10-29 w sprawie nieujęcia w projekcie budżetu państwa na 2014 r. środków na wsparcie polskich ośrodków europejskiej sieci Enterprise Europe Network, wspomagającej małe i średnie przedsiębiorstwa
2013-10-11 w sprawie ograniczenia kanonu lektur szkolnych
2013-10-11 w sprawie zmiany przepisów w taki sposób, aby organy samorządowe posiadały instrument prawny, na podstawie którego mogą mieć wpływ na kształt rozkładu jazdy proponowanego przez przewoźników
2013-10-11 w sprawie zajęć dodatkowych w publicznych przedszkolach
2013-09-27 w sprawie zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
2013-09-26 w sprawie pozyskiwania przez jednostki ochotniczych straży pożarnych środków zewnętrznych na bieżące funkcjonowanie
2013-09-26 w sprawie zarządzania budżetem finansowym dla rozwoju szkolnej edukacji
2013-09-26 w sprawie zasadności i celowości likwidacji Oddziału Laboratoryjnego przy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu
2013-09-25 w sprawie planowanego podziału majątku Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica SA
2013-09-19 w sprawie zasadności i celowości likwidacji Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu
2013-08-28 w sprawie stworzenia przepisów prawnych dotyczących dróg wewnętrznych, dla których w rejestrze gruntów gmina figuruje jako "władający"
2013-08-28 w sprawie proponowanych przez Ministerstwo Gospodarki założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
2013-07-24 w sprawie sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych