Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Anna Bańkowska


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Rozpatrzenie Informacji Prezesa Rady Ministrów na temat przypadków sądowej i urzędniczej ingerencji we władzę rodzicielską poprzez odbieranie dzieci rodzicom i umieszczanie ich w placówkach lub rodzinach zastępczych - przedstawia Minister Sprawiedliwości. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-20 16:07


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 1270) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Rajmund Miller.Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1727). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-07 12:02


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Informacja na temat instytucji ubezwłasnowolnienia w Polsce.Przedstawiają: - Minister Pracy i Polityki Społecznej, - Minister Sprawiedliwości, - Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, - Rzecznik Praw Obywatelskich. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-07 16:08


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013 (druk nr 1871) - uzasadnia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-07 18:05


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Informacja w sprawie prac prowadzonych nad Krajowym Programem Operacyjnym EFS na lata 2014-2020 - przedstawia Minister Rozwoju Regionalnego. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-06 10:05


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1832). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-23 09:34


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 1795) - uzasadnia Minister Pracy i Polityki Społecznej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-23 16:07


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2014 (druk nr 1779) w zakresie:Części budżetowej 14 – Rzecznik Praw Dziecka - dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2.Referuje Rzecznik Praw Dziecka.Koreferuje poseł Magdalena Kochan.Części budżetowej 31– Praca - dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, - wynagrodzenia w państwowych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-22 16:02


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druki nr 1434 i 1771). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-10 09:35


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2012 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 1669) - przedstawia Minister Pracy i Polityki Społecznej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-09 10:04