Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Anna Bańkowska


Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP) - cz. 2

Zaopiniowanie dla Prezydium Sejmu RP propozycji tematów kontroli zgłoszonych przez komisje sejmowe do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok.Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2012 r. (druk nr 1462) wraz z opiniami pozostałych komisji sejmowych - referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli, - koreferuje poseł Arkadiusz Czartoryski.Sprawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-11 16:00


Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)

Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 8 w sprawie zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi - kontynuacja.Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Środowiska na dezyderat nr 11 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przygotowania rządowego programu ochrony przeciwpowodziowej oraz zwiększenia nakładów finansowych na infrastrukturę... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-10 10:06


Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP)
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie zlecenia Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenia kontroli w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w zakresie prawidłowości przygotowania konkursów, ogłoszonych27 grudnia 2012 roku, dotyczących możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym (druk nr 1176) -... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-09 12:02


Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)

Informacja Głównego Inspektora Pracy oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotycząca stanowiska w sprawie stosowania weksli in blanco w ramach stosunku pracy.Rozpatrzenie Informacji Państwowej Inspekcji Pracy o przestrzeganiu przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych - referuje Główny Inspektor Pracy.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-20 10:03


Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. (druk nr 1414) wraz z Analizą NIK w zakresie: - części budżetowej 80 - Regionalne Izby Obrachunkowe,a) dochody i wydatki,b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, - referują: Minister Administracji i Cyfryzacji,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-19 10:00


Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. (druk nr 1414) wraz z Analizą NIK w zakresie:1) części budżetowej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy, - dochody i wydatki, - referują: Główny Inspektor Pracy, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, - koreferuje poseł Jarosław Pięta.2)... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-19 10:59


Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)

Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 9 w sprawie zmiany przepisów umożliwiających organom kontroli państwowej skuteczniejsze działanie.Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dezyderat nr 10 w sprawie uregulowania stanu prawnego finansowania z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wczasów i kolonii dla dzieci... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-13 10:02


Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP)
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie zlecenia Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenia kontroli w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w zakresie prawidłowości przygotowania konkursów, ogłoszonych27 grudnia 2012 roku, dotyczących możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym (druk nr 1176) -... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-23 11:59


Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)

Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 8 Komisji w sprawie zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi.Rozpatrzenie odpowiedzi Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na opinię nr 13 Komisji w sprawie opracowania pełnych danych statystycznych opisujących skalę zjawiska wypierania umów o pracę przez umowy cywilnoprawne. Informacja Głównego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-22 10:02


Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)

Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli gospodarowania rzeczowym majątkiem trwałym przez niektóre ministerstwa, urzędy centralne oraz Naczelny Sąd Administracyjny - referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-09 10:00