Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pani Poseł Aleksandra Trybuś-Cieślar


Data wpływu W sprawie
2015-08-04 w sprawie realizacji rewitalizacji linii kolejowej nr 139 (E65) na odcinku Czechowice-Dziedzice - Bielsko-Biała, która wpisana jest do Programu dla Śląska, a jej sfinansowanie jest planowane ze środków CEF - Łącząc Europę
2015-08-04 w sprawie bardzo długiego okresu oczekiwania na hospitalizację w Śląskim Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu
2015-07-08 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
2015-06-29 w sprawie utrzymania możliwości współfinansowania zadań w ramach administracji funduszami mikroprojektów, jak i współfinansowania w ramach mikroprojektów z budżetu państwa polskiego w nowym okresie programowania na lata 2014-2020
2015-06-24 w sprawie propozycji Naczelnej Organizacji Technicznej do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw
2015-06-24 w sprawie uwzględnienia w toku prac nad nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zmian odnoszących się do pobierania opłaty uzdrowiskowej od osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych
2015-06-24 w sprawie stanowiska Krajowej Rady Izby Architektów RP do rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druk sejmowy nr 2331)
2015-06-24 w sprawie tegorocznego egzaminu maturalnego, tzw. starej matury na poziomie rozszerzonym z chemii
2015-04-08 w sprawie likwidacji przejazdu pomiędzy pasami ruchu w rejonie skrzyżowania z ulicą Strumieńską w Pawłowicach, na drodze krajowej nr 81
2015-04-08 w sprawie zezwolenia na przetwarzanie odpadów o kodzie 17 03 02
2015-02-05 w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany istniejącego stanu prawnego w zakresie art. 6 ust. 4 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
2015-02-05 w sprawie podjęcia działań na rzecz zamknięcia spalarni odpadów medycznych w Bielsku-Białej
2015-01-16 w sprawie wprowadzenia zmian w regulacji prawnej dotyczącej wynagrodzenia pracowników samorządowych
2015-01-14 w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie stosowania art. 132 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych umożliwiających lekarzom łączenie pracy w kilku placówkach posiadających kontrakty z NFZ
2014-12-17 w sprawie realizacji budowy drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała - granica państwa, tzw. obejścia Węgierskiej Górki
2014-12-17 w sprawie wsparcia dla gmin uzdrowiskowych w celu ograniczenia niskiej emisji
2014-12-16 w sprawie budowy drogi ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice Kosztowy - Bielsko-Biała
2014-12-16 w sprawie przyśpieszenia prac nad modernizacją infrastruktury kolejowej na odcinku Katowice - Bielsko-Biała
2014-12-05 w sprawie widoczności tablic rejestracyjnych przy zamontowanym na haku holowniczym bagażniku do przewozu rowerów
2014-12-05 w sprawie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych i wymagań, jakie musi spełniać
2014-11-06 w sprawie dotacji z budżetu gminy dla niepublicznego przedszkola na ucznia niepełnosprawnego niebędącego mieszkańcem gminy dotującej
2014-11-06 w sprawie obowiązku alimentacyjnego zachodzącego pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami w przypadku, gdy rozwód jest wydany z orzeczeniem winy obu stron
2014-10-27 w sprawie osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach będących członkami rolniczej spółdzielni produkcyjnej
2014-10-13 w sprawie wprowadzenia opłat za pobór wód na cele chowu i hodowli ryb
2014-10-13 w sprawie jednoznacznej interpretacji przepisów prawnych związanych z ustaleniem przez ZUS wysokości kwoty potrącenia ze świadczenia emerytalnego z tytułu niespłaconych kredytów bankowych