Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pani Poseł Aldona Młyńczak


Data wpływu W sprawie
2015-09-22 w sprawie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
2015-09-21 w sprawie skierowań na turnus rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych wraz z opiekunem
2015-07-24 w sprawie budowy obwodnicy Oławy
2015-07-24 w sprawie budowy Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej, poprzez modernizację linii kolejowych do Oleśnicy, Wołowa i Strzelina oraz konieczności umieszczenia inwestycji w rządowych planach kolejowych do 2023 r.
2015-06-15 w sprawie czasowego obniżenia lub zawieszenia opłat za przejazd remontowanym odcinkiem autostrady A4 pomiędzy węzłami Wrocław-Wschód (Krajków) a Przylesie w kierunku Opola
2015-05-06 w sprawie najemców byłych mieszkań zakładowych
2015-04-10 w sprawie zmiany sposobu zabezpieczeń akustycznych wzdłuż budowanej trasy S5 (ekrany akustyczne)
2015-04-01 w sprawie rozliczania w ramach pensum zajęć nieobowiązkowych dla studentów
2015-02-13 w sprawie niektórych przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
2015-02-13 w sprawie likwidacji bezpośredniego połączenia kolejowego relacji Wrocław - Berlin
2014-11-12 w sprawie podwyższenia poziomu finansowania świadczeń rehabilitacyjnych
2014-11-12 w sprawie możliwości wprowadzenia zmian w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zadań i szkoleń dla odbywających służbę oraz w zakresie weryfikacji kandydatów, a także zmian dotyczących odbywania służby w Narodowych Siłach Rezerwowych
2014-10-13 w sprawie nowelizacji przepisów dotyczących radiofonii i telewizji, odnoszących się do takich sformułowań jak "audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim", "utworów słownomuzycznych (...), które są wykonywane w języku polskim"
2014-10-09 w sprawie roku obowiązywania ustawy Prawo pocztowe oraz roli operatora wyznaczonego
2014-09-10 w sprawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. dotyczącego orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w zakresie doprecyzowania katalogu niepełnosprawności kwalifikującego do kształcenia specjalnego
2014-08-28 w sprawie wygaszania kształcenia w szkołach policealnych w zawodzie technika farmaceutycznego