Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Adam Abramowicz


Data wpływu W sprawie
2015-08-27 w sprawie w sprawie szkód w rolnictwie spowodowanych suszą
2015-08-27 w sprawie gospodarki łowieckiej, w szczególności szkód łowieckich oraz potrzeby interwencyjnego odstrzału dzików
2015-05-13 w sprawie przepisów prawa dotyczących tzw. outsourcingu pracowniczego, ich stosowania oraz rozwiązania problemów 500 polskich przedsiębiorców i ich 25 tys. pracowników
2015-05-13 w sprawie przepisów prawa dotyczących tzw. outsourcingu pracowniczego, ich stosowania oraz rozwiązania problemów 500 polskich przedsiębiorców i ich 25 tys. pracowników
2015-05-13 w sprawie przepisów prawa dotyczących tzw. outsourcingu pracowniczego, ich stosowania oraz rozwiązania problemów 500 polskich przedsiębiorców i ich 25 tys. pracowników
2015-04-13 w sprawie przetargu na dostawę 70. wielozadaniowych śmigłowców dla Sił Zbrojnych RP
2015-04-13 w sprawie przetargu na dostawę 70. wielozadaniowych śmigłowców dla Sił Zbrojnych RP
2015-04-13 w sprawie przetargu na dostawę 70. wielozadaniowych śmigłowców dla Sił Zbrojnych RP
2014-09-01 w sprawie charakteru prawnego listy przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
2014-06-26 w sprawie budowy i modernizacji szlaku komunikacyjnego Via Carpatia
2014-03-13 w sprawie afrykańskiego pomoru świń
2014-01-23 w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przekazanych w drodze darowizny JST na potrzeby lotniska cywilnego
2013-10-11 w sprawie podjęcia postępowania sprawdzającego wobec postawionego publicznie zarzutu "przejęcia kontroli nad nieruchomościami przedwojennych wspólnot żydowskich, wartych setki milionów zł, przez kilka sprytnych osób, które głównie czerpią z tego korzyści oraz korupcji w gminach żydowskich"
2013-10-10 w sprawie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która m. in. zobowiązuje organy administracji publicznej do zapewnienia osobom niesłyszącym pomocy tłumacza języka migowego
2013-06-24 w sprawie przewlekłości odpowiedzi NFZ na odwołania przedsiębiorców od decyzji NFZ
2013-04-18 w sprawie kryterium dostępności usług rehabilitacyjnych i faktycznej odległości do najbliższej przychodni z usługami rehabilitacji finansowanymi przez NFZ
2013-01-04 w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zwolnienia od podatku CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 dochodów uzyskiwanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi
2013-01-04 w sprawie zmiany zapisów w ustawie o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
2012-12-11 w sprawie odmowy wydawania przez lekarzy orzeczników ZUS zaświadczeń o niezdolności do pracy oraz wydawania zaświadczeń o niezdolności do pracy przez lekarzy rodzinnych i medycyny pracy
2012-11-22 w sprawie praktyk firm telekomunikacyjnych polegających na dołączaniu do umów zawieranych na czas określony, najczęściej trwających od roku do dwóch lat, klauzul o samoczynnym przedłużeniu się umowy na kolejny okres, jeśli nie nastąpi jej wypowiedzenie
2012-11-22 w sprawie praktycznej nauki zawodu odbywającej się u pracodawców w zakładzie pracy, w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego i przepisów regulujących dofinansowanie za praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy
2012-11-08 w sprawie wymogów formalnych ciążących na współużytkownikach działek leśnych przy wyliczaniu i opłacaniu podatku leśnego
2012-10-24 w sprawie art. 18 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dotyczącego wymogów lokalowych, jakie od 1 stycznia 2013 r. muszą spełniać wszystkie placówki wsparcia dziennego, czyli m.in. świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze
2012-06-14 w sprawie działań pełnomocnika rządu ds. równego traktowania, w związku z Krajowym Programem Działań na Rzecz Równego Traktowania, które wychodzą poza regulację ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
2012-03-01 w sprawie planowanej przez zarząd PGE Dystrybucja SA reorganizacji funkcjonowania zakładów energetycznych, która spowoduje likwidację kilku rejonów energetycznych