Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

4 punkt porządku dziennego:


Informacja rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2014 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (druk nr 3673) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 3800).


Poseł Tadeusz Woźniak:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 3 Karty Praw Osób Niepełnosprawnych rząd Rzeczypospolitej Polskiej został zobowiązany do przygotowania informacji o inicjatywach podjętych w danym roku w celu urzeczywistnienia praw osób niepełnosprawnych określonych w uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych. Rada Ministrów upoważniła ministra pracy i polityki społecznej do prezentowania stanowiska rządu w sprawie działań podejmowanych w 2014 r. na rzecz realizacji postanowień wymienionej przeze mnie uchwały Sejmu.

    Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska:

    Panie pośle...

    Poseł Tadeusz Woźniak:

    Tak?

    Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska:

    Proszę o sekundkę, dlatego że zapomniałam powiedzieć, że grupę z Poznania zaprosił pan poseł Niedbała. Witam również pana posła.

    Bardzo proszę, oddaję panu głos.

    Poseł Tadeusz Woźniak:

    Dziękuję, pani marszałek.

    Informacja szczegółowa resortów i urzędów centralnych o realizacji w 2014 r. uchwały Karta Praw Osób Niepełnosprawnych dotyczy: dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji leczniczej, a także doświadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny; dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną; nauki w szkołach wspólnie z pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej; pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych; pracy na otwartym rynku zgodnie z kwalifikacjami, pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymagają - prawa do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych; zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również uwzględnienia tych kosztów w systemie podatkowym; życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej; swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu, dostępu do informacji, możliwości komunikacji międzyludzkiej; posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz konsultowania z nim wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych; pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyki, odpowiednio do swoich zainteresowań i potrzeb.

    Przedłożony materiał zawiera też informację o funkcjonowaniu w 2014 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Rząd został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wezwany do składania corocznie w terminie do dnia 30 czerwca informacji o podjętych działaniach w celu urzeczywistnienia praw osób niepełnosprawnych. Niestety rząd nie wywiązał się z obowiązku nałożonego przez Sejm i przedłożył informację Sejmowi w dniu 10 lipca, co pokazuje, jaką atencją rząd darzy Wysoką Izbę. Pani premier Ewa Kopacz nawet nie zawarła w niej słów: przepraszam za zwłokę, za nieterminowe wykonywanie obowiązków.

    Według rządu z przeprowadzonej analizy wynika, że postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych są odzwierciedlone w polskim porządku prawnym, albowiem osoby niepełnosprawne mają m.in. konstytucyjnie zagwarantowaną i rozwiniętą w przepisach ustawowych oraz wykonawczych dotyczących wszystkich obszarów działalności państwa ochronę socjalną, ekonomiczną i prawną oraz ochronę przed dyskryminacją. Trzeba jednak zauważyć, że ze społecznego punktu widzenia osoby niepełnosprawne w Polsce nie mają zagwarantowanego korzystania z pełni praw i swobód obywatelskich, gdyż zarówno wadliwe rozwiązania prawne, jak i brak empatii ze strony rządu Platformy Obywatelskiej i PSL sprawiają, że obywatele polscy, którzy są dotknięci niepełnosprawnością, i ich opiekunowie żyją w Polsce w znacznym dyskomforcie. Szczególnie Platforma Obywatelska zajmująca się przede wszystkim sobą i osobami, którym żyje się w Polsce najlepiej, nie przywiązywała należytej uwagi do problemów osób, którym żyje się najtrudniej. Ministrowie podsłuchiwani przez kelnerów w swobodnych wypowiedziach określali swój stosunek nie tylko do spraw państwa, ale także do kwestii dochodów obywateli i ich problemów.

    Pragnę przypomnieć okupowanie gmachu Sejmu przez opiekunów osób niepełnosprawnych wraz z ich podopiecznymi. Jak oni byli potraktowani? Tylko posłowie prawicy troszczyli się o te osoby. Dlaczego one do dzisiaj mają zakaz wstępu do obiektów sejmowych? Tych ludzi pozbawiono nawet prawa do spotykania się ze swoimi przedstawicielami w miejscu, gdzie tworzy się prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej. Takie haniebne działanie Platformy Obywatelskiej pozostanie w naszej pamięci, w pamięci obywateli, tych obywateli, którym żyje się w Polsce najtrudniej. Żadna informacja złożona pod przymusem, a tym bardziej informacja złożona po terminie, choćby rządzący zaklinali rzeczywistość i twierdzili, jak zwykle, że wszystko jest w należytym porządku, nie poprawi tego wizerunku. Może należałoby zapytać o opinię samych zainteresowanych? Myślę, że ich opinia byłaby dla rządu miażdżąca, dlatego jej nie ma. Oczywiście przedstawiciele koalicji mogą zaklinać rzeczywistość, mogą mydlić oczy, ale dzisiaj już nikt nie da się nabrać na choćby najzgrabniej formułowane farmazony, najsprytniej kamuflowane kłamstwa.

    Niepełnosprawni chcą m.in. łatwiejszego dostępu do rehabilitacji stacjonarnej, łatwiejszego dostępu do psychologa wykonującego usługi na podstawie kontraktu z NFZ, lepszego dostępu do leczenia długoterminowego, a nie działań doraźnych. W ogóle chcą lepszego dostępu do różnych usług pomagających im w codziennej egzystencji. Chcą likwidacji barier architektonicznych, bo niejednokrotnie nie mają możliwości, by wyjść z domu. W tych sprawach jest wiele do zrobienia. Działania trzeba podejmować natychmiast, nie można odkładać tego na tzw. lepsze czasy.

    Cały czas niezałatwiona jest sprawa wyrównania kwot dla opiekunów dzieci i niepełnosprawnych osób dorosłych. Niezałatwiona jest kwestia orzekania o niepełnosprawności przez specjalistów w danej dziedzinie medycyny. Niezałatwionych jest wiele spraw i dopóki pozostaną one na marginesie zainteresowania rządu, dopóty gorycz osób dotkniętych niepełnosprawnością i ich opiekunów będzie stanem trwałym, a życie tych ludzi niejednokrotnie będzie pozostawać koszmarem. Dla przykładu tylko podam, że np. z turnusów rehabilitacyjnych skorzystało poniżej 50% ubiegających się osób. Czy w ocenie rządu jest to współczynnik wystarczający, czy może za wysoki?

    Większość materiału to statystyki, wykresy, liczby. W tym sprawozdaniu nie ma duszy, nie widać empatii ani pomysłu na rozwiązanie palących problemów i uczynienie zadość potrzebom.

    Dość interesujące jest podsumowanie, a zwłaszcza bardzo mizerna część mówiąca o projektowanych działaniach. To nie są projekty na miarę potrzeb. To w znacznej mierze kontynuacja działań, które należy uznać za niewystarczające. Mimo dość dużego wysiłku, aby ukazać rzeczywistość niepełnosprawnych w znacznie lepszych barwach, niż ma to miejsce w tzw. realu, nie udało się rządowi wykazać jakiejś szczególnej aktywności. Byłoby nieuczciwością stwierdzenie, że nic nie robiono, ale z całą stanowczością można powiedzieć, że robiono za mało, co gorsza, mamy nieodparte wrażenie, że rząd nie ma pomysłu na rozwiązanie problemów dotychczas nierozwiązanych.

    W związku z powyższym Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica nie może zagłosować za przyjęciem przez Sejm informacji przedłożonej przez rząd. Niepełnosprawni też nie przyjmują informacji o tym, jak jest dobrze pod rządami Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Oni dadzą wyraz swemu niezadowoleniu w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Dziękuję bardzo.Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu RP z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych wraz ze stanowiskiem Komisji


31 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Woźniak - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy