Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druki nr 2331 i 3490).


Poseł Dariusz Joński:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Kolejna transza deregulacyjna. Zaczym przedstawię stanowisko klubu dotyczące sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, druki nr 2331 i 3490, wrócę na chwilę do tych wcześniejszych, chodzi o pierwszą transzę. Pamiętam, jak z tej mównicy zarówno premier Donald Tusk, jak również pan Jarosław Gowin, wtedy minister, stwierdzili, że trzeba ten dostęp ułatwić, bo dzięki temu uda się stworzyć 100 tys. miejsc pracy. Bardzo często mówiono o tych 100 tys. miejsc pracy. Po dwóch latach widzimy, że te 100 tys. miejsc pracy nie powstało, można byłoby doszukać się kilkunastu, kilkudziesięciu, być może kilkuset. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że największe zmiany dotknęły wtedy pośredników, zarządców nieruchomości, ale na dobrą sprawę tych nowych twarzy, które miały się pojawić, nie widać. Mówię to tutaj, cytując słowa osób, które reprezentują między innymi te izby. Co więcej, w niektórych przypadkach, chodzi mi o pośredników, zarządców nieruchomości, mamy nawet rezygnacje. Oczywiście wynika to z tego, że mniej osób się ubezpieczyło, ale są rezygnacje. Rewolucji nie ma też, jeśli chodzi o zarządców. Wszyscy się obawiali, że pojawią się jakieś młode wilczki oferujące tańsze usługi, że będą to robić nawet za półdarmo. Nic takiego oczywiście się nie stało. Miało być taniej u ochroniarzy, okazało się, że jest drożej, i to o kilkaset złotych. Co prawda, część zlikwidowano, ale za to kursy z 1200 zł poszybowały do 2,5 tys. zł itd.

    Pokazuję tylko, że klub Sojusz Lewicy Demokratycznej był przeciwny tak szybkim zmianom wprowadzanym bez zastanowienia, bez jakichkolwiek refleksji nad tym wszystkim. Chodziło oczywiście o dobry pijar rządu, że jest deregulacja, ale na pewno częściowo było to niekorzystne dla tych środowisk.

    Otóż chcę zwrócić uwagę, że to wymienione sprawozdanie zawiera wiele zmian. Była tutaj mowa o tych zmianach. Chciałbym w swoim wystąpieniu zwrócić szczególną uwagę na zmiany w ustawie Prawo własności przemysłowej oraz ustawie o rzecznikach patentowych z punktu widzenia interesu państwa oraz interesu społecznego. Zgodnie z postulatami sformułowanymi przez Komisję Europejską nowe brzmienie art. 236 ustawy Prawo własności przemysłowej powinno zapewnić rzecznikom patentowym z innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej, w ramach świadczenia przez nich usług transgranicznych, możliwość zastępowania stron przed Urzędem Patentowym RP w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony przedmiotów własności przemysłowej po pierwsze, zgłaszających zamieszkałych lub mających siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, po drugie, zgłaszających zamieszkałych lub mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przyznanie adwokatom i radcom uprawnienia do zastępowania stron we wskazanych wyżej postępowaniach wyraźnie wykracza poza cel deregulacji określony w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów.

    Celem deregulacji zgodnie z uzasadnieniem ma być usunięcie barier w dostępie do zawodów regulowanych, a w przedmiotowym przypadku do zawodu rzecznika patentowego. W uzasadnieniu m.in. wskazano, że restrykcyjne regulacje w dostępie do zawodu przyczyniają się w pierwszej kolejności do ograniczenia liczby osób wykonujących ten zawód. W tym kontekście problemem społecznym szczególnej wagi jest stawianie młodym ludziom dodatkowych barier, utrudniających im rozpoczęcie pracy w obszarze zawodów regulowanych. Przyznanie adwokatom i radcom uprawnienia do zastępowania stron we wskazanych wyżej postępowaniach wyraźnie wykracza poza przedmiot wystąpienia Komisji Europejskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. skierowanego do ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, w którym sformułowany został zarzut następujące treści: ˝Komisja uważa, że art. 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 16 i 19 dyrektywy usługowej wykluczają przepisy prawa krajowego, takie jak art. 236 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, na mocy którego uniemożliwia się rzecznikom patentowym z innych państw członkowskich rzeczywiste świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poprzez który wymogi dyskryminacyjne są nałożone na usługobiorców˝.

    Dopuszczenie adwokatów i radców prawnych... (Dzwonek)

    Jeśli pani marszałek pozwoli, to jeszcze chwilę, bo będę składał poprawki. Faktycznie - tak jak tu już jeden z posłów, pan poseł Czarnecki zauważył - to jest bardzo obszerna ustawa i te 5 minut, ten czas jest zbyt krótki.

    Wicemarszałek Wanda Nowicka:

    Bardzo proszę, panie pośle.

    Poseł Dariusz Joński:

    Postaram się szybko dojść do konkluzji.

    Dopuszczenie adwokatów i radców prawnych do kręgu pełnomocników w postępowaniach dotyczących dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń oraz utrzymywania ochrony znaków towarowych w żaden sposób nie przyczyni się realizacji celu deregulacji, polegającego - jak wskazano wyżej - na usunięciu, względnie ograniczeniu barier w dostępie do zawodu rzecznika patentowego. Proponowane w projekcie ustawy brzmienie art. 236 ust. 1a oraz ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej nie spowodowałoby, że łatwiejszy stałby się dostęp adwokatów i radców prawnych do zawodu rzecznika patentowego. Powyższy cel zostanie zrealizowany poprzez inny przepis, mianowicie ten, który określa zakres zwolnienia w części adwokatów i radców prawnych od wymogu odbycia aplikacji rzecznikowskiej, chodzi o projektowane uzupełnienie w art. 21 ustawy o rzecznikach patentowych o ust. 1 pkt 2.

    Trybunał Konstytucyjny, rozpoznając w 2002 r. wniosek Naczelnej Rady Adwokackiej o stwierdzenie, że przepisy art. 236 ust. 1 i 3 ustawy Prawo własności przemysłowej są sprzeczne ze wskazanymi we wniosku przepisami Konstytucji RP, w wyroku z dnia 21 maja 2002 r. nie uznał sprzeczności tych przepisów. W ocenie trybunału zróżnicowanie pozycji zawodowej adwokatów i radców prawnych z jednej strony i rzeczników patentowych z drugiej strony nie narusza żadnych zasad konstytucyjnych. Wiąże się ono z zupełnie oczywistym dla rozwiniętego społeczeństwa podziałem pracy.

    Trybunał Konstytucyjny przy ocenie zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych czy topografii układów scalonych wskazał, że ich zgłaszanie ma w znacznej mierze charakter techniczny, a nie prawny, i niewątpliwie wymaga określonego poziomu wiedzy technicznej. Z powyższej konstatacji trybunału nie można wywodzić argumentu o braku konieczności posiadania jakiejkolwiek wiedzy specjalistycznej przy zgłaszaniu do ochrony znaków towarowych. Przeciwnie, trybunał podkreślił, że odpowiednie czynności zawodowe powinny być wykonywane przez osoby należycie do tego przygotowane, i nie stwierdził sprzeczności z Konstytucją RP art. 236 ust. 1 i 3.

    Wbrew potocznym mniemaniom postępowanie w sprawie zgłaszania do ochrony znaków towarowych nie polega na wypełnieniu formularza podania, przyjęciu pełnomocnictwa i złożeniu podania. Zgłoszenie znaku towarowego poprzedzone jest wstępnym badaniem niekolizyjności, które obejmuje zasoby znaków towarowych polskich, czyli krajowych, wspólnotowych, czyli obecnie unijnych, i znaków międzynarodowych. Na terytorium Polski obecnie oprócz kilkudziesięciu tysięcy znaków krajowych obowiązuje ponad milion znaków towarowych wspólnotowych. Badanie to wymaga nie tylko znajomości technik wyszukiwawczych z zastosowaniem międzynarodowej klasyfikacji towarów, ale również znajomości bezwzględnych i względnych podstaw odmowy rejestracji w poszczególnych systemach.

    Znak towarowy często pełni funkcję nie tylko oznaczenia towaru, ale również jest surogatem innych form ochrony.

    Wicemarszałek Wanda Nowicka:

    Panie pośle, czas został już przekroczony o 3 minuty. Proszę zmierzać do konkluzji.

    Poseł Dariusz Joński:

    Już kończę.

    Z powyższego pobieżnego przeglądu wynika, że powierzenie spraw znaków towarowych na etapie postępowania zgłoszeniowego osobom niemającym przygotowania specjalistycznego nabywanego podczas aplikacji w zakresie prawa własności przemysłowej i weryfikowanego egzaminem niosłoby poważne ryzyko w sferze obrotu prawnego, ze szkodą dla klientów. Pewność obrotu prawnego w sprawach własności przemysłowej jest interesem publicznym, który należy chronić.

    Pani marszałek, w związku z przedstawionymi wątpliwościami Klub Poselski SLD przedstawia poprawki do projektu przedstawionego w sprawozdaniu Komisji Nadzwyczajnej. Pani marszałek, proszę, to są te poprawki.

    Bardzo proszę i dziękuję bardzo.Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów


41 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy