Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

27 punkt porządku dziennego:


Powołanie generalnego inspektora ochrony danych osobowych (druki nr 3225 i 3262).


Poseł Cezary Olejniczak:

    Dziękuję.

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Premier! Mam zaszczyt w imieniu posłanek i posłów Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej i posłów niezrzeszonych przedstawić kandydaturę Sylweriusza Marcina Królaka, na stanowisko generalnego inspektora ochrony danych osobowych.

    Radca prawny Sylweriusz Marcin Królak studia prawnicze odbył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując w 1987 r. tytuł magistra prawa. Ukończył studia podyplomowe w zakresie stosunków międzynarodowych w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Uzyskał aplikację radcowską w latach 1989-1992 w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, zakończoną egzaminem i uzyskaniem uprawnień i tytułu zawodowego radcy prawnego. Złożył egzamin na urzędnika służby cywilnej w 1997 r., jest urzędnikiem kategorii A.

    Karierę zawodową rozpoczął w latach 90. ubiegłego wieku jako radca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 1998-2001 sprawował funkcję wicedyrektora Biura Prawa i Ustroju w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Aleksandra Kwaśniewskiego. W latach 2001-2005 sprawował funkcję wiceministra sprawiedliwości w rządach Leszka Millera i Marka Belki. Obecnie jest partnerem zarządzającym w spółce Królak i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów oraz sędzią Trybunału Stanu od 2005 r.

    W latach 2001-2004 współprzewodniczył delegacji i był wielokrotnie reprezentantem rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej. W tym charakterze uczestniczył w pracach legislacyjnych nad wieloma instrumentami prawnymi Unii Europejskiej, stanowionymi przez Radę i Parlament Europejski, w tym m.in. dotyczącymi dyrektywy o przechowywaniu danych w systemach teleinformatycznych. W trakcie tych prac, prezentując stanowisko ówczesnego rządu Rzeczypospolitej Polskiej, był współautorem sprzeciwu wobec dyrektywy w pierwotnie proponowanym kształcie, a zwłaszcza wobec wydłużenia powyżej 24 miesięcy obowiązkowego okresu przechowywania danych o wszystkich obywatelach Unii Europejskiej. Słuszność zgłoszonych wówczas zastrzeżeń została potwierdzona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

    W zastępstwie ministra sprawiedliwości lub z jego upoważnienia wykonywał szereg ustawowych zadań i kompetencji, lub nadzorował ich wykonywanie, w szczególności dotyczących: współpracy z organizacjami międzynarodowymi w zakresie spraw dotyczących wymiaru sprawiedliwości, w tym zwłaszcza z Haską Konferencją Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Radą Europy, Organizacją Narodów Zjednoczonych; prowadzenia spraw związanych z udziałem ministra sprawiedliwości w pracach organizacji międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka, w szczególności w pracach Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rady Europy, a także spraw związanych z zawieraniem umów międzynarodowych w tym zakresie; podejmowania działań zmierzających do zapewnienia zgodnego z aktualnymi standardami międzynarodowymi poziomu ochrony praw człowieka w zakresie wymiaru sprawiedliwości, monitorowania i analizowania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie ich wpływu na akty prawne związane z zakresem działania ministra sprawiedliwości; przygotowywania sprawozdań i komentarzy rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących realizacji umów międzynarodowych, zakresu ochrony praw człowieka, w tym w szczególności Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych; prowadzenia spraw związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków pomocowych przeznaczonych na finansowanie projektów realizowanych przez resort sprawiedliwości. W ramach Ministerstwa Sprawiedliwości w latach 2001-2005 był odpowiedzialny za działania związane z wdrażaniem zobowiązań akcesyjnych, modernizacją i usprawnianiem sądownictwa powszechnego, w tym również nadzorował współfinansowane ze środków unijnych programy informatyzacji sądownictwa, dotyczące m.in. nowej księgi wieczystej, wdrażania nowoczesnych instrumentów procesowych, tzw. przesłuchania na odległość i komputeryzacji sal sądowych. Przewodniczył delegacji oraz był generalnym sprawozdawcą podczas rozpatrywania przez Komitet przeciwko Dyskryminacji Rasowej ONZ w Genewie w marcu 2003 r. XV i XVI okresowego sprawozdania z realizacji przez Polskę postanowień konwencji. W październiku 2004 r. przewodniczył delegacji i był generalnym sprawozdawcą podczas rozpatrywania przez Komitet Praw Człowieka ONZ w Genewie V okresowego sprawozdania z realizacji przez Polskę postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, a następnie koordynował prace międzyresortowe związane z wdrażaniem zaleceń udzielonych przez komitet. (Gwar na sali)

    (Głos z sali: Dalej, dalej, kompetencje.)

    Panie marszałku...

    Marszałek:

    Bardzo pełne przedstawienie postaci. Proszę kontynuować.

    Poseł Cezary Olejniczak:

    Był również od lutego 2001 r. członkiem Forum do spraw Społeczeństwa Informacyjnego, ciała doradczego Rady Ministrów, któremu przewodniczył minister nauki. (Gwar na sali)

    Wiem, że może to państwa nie interesuje, ale mam dużo do powiedzenia o kandydacie przedstawionym przez grupę posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej i posłów niezrzeszonych. (Wesołość na sali, oklaski)

    (Głos z sali: Czytaj, czytaj.)

    Jako wicedyrektor Biura Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio współkierował, nadzorował lub uczestniczył w realizacji zadań związanych z konstytucyjnymi i ustawowymi uprawnieniami prezydenta. Wystąpił jako koreferent w licznych konferencjach międzynarodowych. W ramach Fundacji Praw Podstawowych prowadził działalność doradczą i ekspercką dotyczącą praw człowieka oraz prawa Unii Europejskiej, w tym na potrzeby prac parlamentarnych Sejmu i Parlamentu Europejskiego. Współorganizował kierowaną do obywateli akcję informacyjną o Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W latach 2004-2008 był wykładowcą prawa europejskiego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

    Jest autorem licznych publikacji dotyczących praw człowieka, prawa Unii Europejskiej oraz ustroju sądownictwa. (Gwar na sali)

    Panie ministrze Gawłowski, ja słuchałem o waszej kandydatce, więc proszę wysłuchać, co mam do powiedzenia o naszym kandydacie przedstawionym przez grupę posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej i posłów niezrzeszonych. (Poruszenie na sali, oklaski)

    Marszałek:

    Proszę o porządek na sali.

    Panie pośle, proszę kontynuować, ale proszę się już streszczać. (Wesołość na sali)

    (Głos z sali: Zacznij od początku!)

    Poseł Cezary Olejniczak:

    Radca prawny Sylweriusz Królak w latach 2004-2005 był również członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Od 2014 r. jest przewodniczącym Rady Fundacji Praw Obywatelskich, której celem jest m.in. upowszechnianie zasad demokratycznego państwa prawa, działanie na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet i mniejszości, dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności.

    Za zasługi związane z procesem akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. (Oklaski)

    (Głosy z sali: Brawo!)

    Jest honorowym obywatelem miasta Ulanów w woj. podkarpackim. (Poruszenie na sali, oklaski) Wiem, że to jest małe miasto, państwo są z dużych miast i was to boli (Wesołość na sali), ale jest honorowym obywatelem. Przewodniczy Radzie Programowo-Naukowej Zrzeszenia Prawników Polskich.

    Oprócz 20 lat doświadczeń w stosowaniu konstytucji i prawa administracyjnego, jak również znaczącej wiedzy i dorobku w stanowieniu prawa Unii Europejskiej pan Sylweriusz Marcin Królak na przestrzeni wielu lat prowadził działalność społeczną związaną z upowszechnianiem praw człowieka oraz umacnianiem instytucji państwa prawa, współpracując w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi.

    W związku z powyższym uważam, że Sylweriusz Marcin Królak jest znakomitym kandydatem na funkcję generalnego inspektora danych osobowych, który gwarantuje rzetelność i profesjonalizm w sprawowaniu tej funkcji. Dlatego apeluję do pań i panów posłów o poparcie kandydatury pana Sylweriusza Marcina Królaka. Dziękuję. (Burzliwe oklaski)

    (Głos z sali: Brawo!)

    Marszałek:

    Dziękuję bardzo, panie pośle.

    Kandydat niewątpliwie bardzo zacny, ale jeśli mogę, chciałbym zwrócić panu uwagę na przyszłość, że wbrew zasadom dialektyki marksistowskiej ilość nie zawsze przechodzi w jakość. (Wesołość na sali, oklaski)

    Poseł Cezary Olejniczak:

    Panie marszałku, przepraszam najmocniej, ale z tą dialektyką pan po prostu przesadził. (Oklaski) To jest nie na miejscu, żeby podczas prezentacji kandydatów na ważną funkcję generalnego inspektora danych osobowych padały takie stwierdzenia z ust marszałka Sejmu, drugiej osoby w państwie. (Poruszenie na sali, oklaski)

    (Głosy z sali: Skandal!)Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych


309 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy