Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Tadeusz Tomaszewski:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Od 38 dni trwa protest głodowy w Inowrocławskich Kopalniach Soli. Pracownicy, przedstawiciele związków zawodowych domagają się, po pierwsze, zaprzestania zastraszania pracowników i mobbingu wobec pracowników, zmiany ich zdaniem chorego, opartego na powiązaniach towarzyskich, stylu zarządzania spółką, przestrzegania przez PKN Orlen SA postanowień paktu socjalnego gwarantującego rozwój spółki we wszystkich obszarach oraz miejsca pracy w Solino SA, zobowiązania nowego zarządu spółki Solino SA do przestrzegania zakładowego układu zbiorowego pracy, przywrócenia przedstawiciela pracowników do rady nadzorczej Solino SA, powołania niezależnej od PKN Orlen SA rządowej komisji ds. oceny sprawności i stanu układu logistycznego magazynów ropy i paliw.

    Przedstawiciele związków zawodowych informują, że 19 listopada w biurze PKN Orlen SA odbyło się spotkanie, na którym pan minister Gawlik zobowiązał się do wyznaczenia terminu i do przyjazdu do protestujących. Do dnia dzisiejszego takiej rozmowy i gotowości do tych rozmów ze strony rządowej nie ma. Wobec powyższego protestujący przede wszystkim pytają, czy strona rządowa jest gotowa do takich rozmów. Strona związkowa stwierdza bowiem, że o każdej porze dnia i nocy jest gotowa do dialogu. Po drugie, jak długo będzie trwało zorganizowanie przez rząd grupy specjalistów z dziedziny podziemnego magazynowania paliw płynnych? Związkowcy twierdzą, że również rząd nie podejmuje stosownych działań. Determinacja strajkujących jest olbrzymia, 19 z nich było już w szpitalu. Mówią, że są gotowi do podejmowania innych działań, ale najważniejszy jest dialog. (Dzwonek) Stąd pytanie podstawowe: Kiedy przedstawiciele rządu, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Skarbu Państwa, podejmą rozmowy i dialog z protestującymi? Dziękuję.


15 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Rafał Baniak:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo Posłowie Zadający Pytanie! Na wstępie zaznaczę, że to pytanie chciałbym traktować jako wyraz troski pani poseł, pana marszałka i pana posła nie tylko o kwestie społeczne i interes społeczny, ale też i o kondycję dialogu społecznego czy dialogu autonomicznego, jaki powinien być prowadzony na poziomie zakładu pracy, firmy, czego minister skarbu państwa był, jest i będzie gorącym orędownikiem.

    Przechodząc bezpośrednio do sprawy dialogu społecznego w Grupie Kapitałowej PKN Orlen SA, chciałbym podkreślić, że minister skarbu państwa był inicjatorem spotkania z przedstawicielami organizacji związkowych Grupy Kapitałowej PKN Orlen. To spotkanie miało miejsce w dniu 25 września w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa, a celem tego spotkania było umożliwienie wzajemnych rozmów pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. Wspólnota interesów stron w ocenie ministerstwa była i jest platformą, która może umożliwić wypracowanie porozumienia między stronami.

    Następne spotkanie z przedstawicielami Sekretariatu Przemysłu Chemicznego ˝Solidarności˝ oraz przewodniczącymi sekcji krajowych, w którym uczestniczyli przedstawicieli organizacji związków zawodowych przy PKN Orlen, miało miejsce ponownie w ministerstwie w dniu 16 października tego roku. Niestety, mimo podjętych rozmów i wysiłków w dniu 20 października pracownicy IKS Solino SA postanowili o odwieszeniu protestu oraz przedstawili szereg postulatów dotyczących spraw zarówno pracowniczych, jak i gospodarczych. Odpowiedzią na wystąpienie pracowników IKS Solino było kolejne zorganizowane spotkanie przedstawicieli pracowników tej spółki, tym razem z wojewodą kujawsko-pomorskim oraz przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki. Rozmowy te, co warto podkreślić, zostały jednak przerwane przez reprezentantów organizacji związków zawodowych.

    Kolejne spotkanie przedstawicieli reprezentatywnych dla Orlenu i dla Solino organizacji związków zawodowych z zarządem i radą nadzorczą Orlenu oraz przedstawicielami Ministerstwa Skarbu Państwa zostało zwołane na 19 listopada tego roku, czyli kilka dni temu. Celem tego spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele MSP, było rozpatrzenie postulatów organizacji związkowych działających przy samym Orlenie, ale też i w grupie Orlen. Co istotne, w tym spotkaniu mimo zaproszenia nie wzięli udziału z własnej woli przedstawiciele protestujących pracowników IKS Solino. Niezależnie od tego faktu minister skarbu państwa zlecił radzie nadzorczej analizę postulatów pracowników.

    Uzyskaliśmy odpowiedź, że wypowiedzenie układu zbiorowego nie miało na celu ograniczenia poziomu wynagrodzeń pracowników Solino, ale jedynie wprowadzało nowoczesne regulacje w zakresie finansowego motywowania pracowników. Budżet przeznaczony na wynagrodzenia co do zasady nie ulega zmianie, a dotychczasowy system premiowy ma być zastąpiony nowym, przy czym jest on uzależniony od realizacji określonych wskaźników premiowych.

    Utrzymano również, na czym zależało stronie społecznej, nagrodę roczną w zmienionej formule, również uzależnionej od wyników finansowych spółki. Ponadto zamiast systemu nagród jubileuszowych pracodawca proponuje uruchomić pracowniczy program emerytalny. Wypowiedzenie pakietu socjalnego wynika z faktu, że zobowiązania w nim zawarte zostały już zrealizowane, a dokument w dzisiejszej formie nie przystaje do aktualnych realiów.

    Wymieniam te fakty po to, żeby powiedzieć, że wskazują one na jednak aktywne zaangażowanie strony rządowej w ten proces, natomiast osiągnięcie kompromisu wymaga aktywnego, solidarnego, opartego na zaufaniu zaangażowania wszystkich stron, których temat dotyczy. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa ministerstwo skarbu nie posiada wprost uprawnień do interweniowania w wewnętrzne sprawy spółki handlowej, jaką jest dzisiaj IKS Solino. Niemniej jednak, tak jak mówił pan poseł, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom (Dzwonek) strony społecznej, rozumiejąc istotność prawidłowego funkcjonowania spółki, minister czy ministerstwo angażuje się w proces w zakresie możliwym z punktu widzenia jego kompetencji i na pewno jest to zaangażowanie, proszę wierzyć, ponadstandardowe. Chcielibyśmy w tym procesie uczestniczyć tak jak do tej pory. Na pewno chcielibyśmy i będziemy ten proces monitorować, absolutnie zdając sobie sprawę z, można powiedzieć, wrażliwości tematu, jak również z coraz mocniejszych form protestu. To nie znika z horyzontu, pola widzenia ministra skarbu państwa i absolutnie będzie widziane, brane pod uwagę w naszych pracach i komunikacji przede wszystkim z zarządem grupy PKN Orlen. Dziękuję bardzo.


15 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Anna Bańkowska:

    Dziękuję bardzo, panie marszałku.

    Panie Ministrze! Problem dotyczący tego protestu jest znacznie szerszy. W proteście chodzi nie tylko o wynagrodzenia, lecz także o szanse rozwojowe firmy. Chciałabym powiedzieć, że rząd nie musi się bać rozmów ze związkowcami. Szefowie związków funkcjonujących w IKS, w zakładach Soda są ludźmi wykształconymi, przygotowanymi merytorycznie i rząd powinien czerpać od nich wiedzę o istotnych problemach dotyczących tego przedsiębiorstwa. Przekonałam się o tym podczas rozmów, szczególnie w ministerstwie skarbu kilka lat temu, a jeżeli chodzi o sprawę, o którą się wtedy dopominali, nic się nie zmieniło.

    Dlatego, rozszerzając problem, pytam: Dlaczego rząd wyzbył się akcji strategicznej, podkreślam, spółki dla państwa, związanej z bezpieczeństwem energetycznym kraju? Tak wynika z rozporządzenia, które zostało przyjęte. (Dzwonek) Dlaczego w niepewnej sytuacji energetycznej, również wywołanej konfliktem ukraińskim, rząd nie nadzoruje działań PKN Orlen na rzecz inwestycji dotyczących magazynów paliw? Dlaczego rząd nie dąży do jasnego określenia strategii w zakresie kompleksu solno-sodowo-energetycznego? Czy rząd zdaje sobie sprawę, że ta niepewna sytuacja w Solino, brak strategii, brak działań inwestycyjnych dostatecznych dla zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego kraju, również rzutuje na sytuację zakładów sodowych Soda Mątwy i Janikosoda w przyszłości?

    Ostatnie pytanie. Czy rząd pofatyguje się, żeby jednak odwiedzić strajkujących tam przedstawicieli załogi? Trzeba bowiem zrobić wszystko, żeby ten protest został załagodzony, przyjął inną formę albo w ogóle został zlikwidowany. Usuńcie państwo te przeszkody, które uniemożliwiają ludziom powrót do normalnego życia. Dziękuję.


15 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Rafał Baniak:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowna Pani Poseł! Jeżeli chodzi o sam proces sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji spółki IKS Solino należących do Skarbu Państwa, to ten pakiet stanowił 25% kapitału zakładowego. Proces został przeprowadzony w wyniku wykonania decyzji ministra z dnia 10 grudnia 2010 r. w oparciu o ustawę z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych, zgodnie z którą szczególnej ochronie podlegają nie całe podmioty, ale jedynie mienie wchodzące w skład tzw. infrastruktury krytycznej, której użytkowanie kontrolowane jest przez pełnomocników do spraw infrastruktury krytycznej, którzy są jakby ciągle monitorowani, sprawozdają ministrowi Skarbu Państwa.

    Ujawnienie składnika majątkowego spółki w wykazie powoduje, że w stosunku do spółki mają zastosowanie przepisy umożliwiające chociażby wyrażenie sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej ministra skarbu państwa wobec czynności prawnych organów spółki, których wykonanie mogłoby stanowić rzeczywiste zagrożenie dla funkcjonowania, ciągłości działania oraz integralności infrastruktury krytycznej. Mówiąc o tym, chcę wytłumaczyć, że nie jest tak, że minister ten obszar pozostawia samemu sobie. Jest w tym zakresie zapewniony bieżący proces monitoringu gwarantowany ustawą.

    Jeżeli chodzi dalej o bezpieczeństwo i strategię, o co jest łaskawa pytać pani poseł, to również w tym przypadku mamy bieżący kontakt z władzami PKN Orlen. W odpowiedzi na nasz ostatni monit w tej sprawie, sprzed dwóch dni, jest wyjaśnienie, że podziemny magazyn ropy i paliw należących do IKS Solino spełnia niezbędne wymagania założone w koncepcji programowo-przestrzennej samego magazynu.

    W związku z dalszymi zmianami w ustawodawstwie (Dzwonek) zakładającymi wprowadzenie nowych terminów przewidzianych na wytłoczenie zmagazynowanych mediów Zarząd IKS Solino przygotował to, o co pyta pani poseł, czyli aktualizację strategii, która niebawem zostanie przedłożona do zatwierdzenia radzie nadzorczej. Z kolei zakładane w IKS Solino programy inwestycyjne i rozwojowe nie mają na celu likwidacji spółki. Przygotowana przez zarząd nowa strategia ukierunkowana jest na wzrost wartości IKS Solino. Realizowany program inwestycyjny do roku 2017 w oparciu o przyjętą strategię ma zapewnić bezpieczeństwo w zakresie wywiązywania się z obowiązku wobec państwa, jak również stabilną sytuację finansową IKS Solino.

    Co do zaangażowania ministra skarbu państwa, jeszcze dzisiaj będzie taka rozmowa na linii ministerstwo - Zarząd Grupy PKN Orlen, ale właśnie w kontekście tego, co dzieje się w IKS Solino. To, co powiedziałem, minister skarbu państwa, pomimo że nie ma wprost tych kompetencji, tych uprawnień, będzie starał się być moderatorem tego dialogu, takiej rozmowy. Powtarzam jednak, że aby było to możliwe, niezbędne są również zaangażowanie i otwartość strony społecznej, związków zawodowych. Tych kompetencji, pani poseł, nikt im nie odbiera i absolutnie z dużą pokorą, jako urzędnicy czy funkcjonariusze państwowi, podchodzimy do wiedzy, jaka jest po stronie tych osób, i z tej wiedzy chcemy korzystać.

    (Poseł Anna Bańkowska: A protestujący? Z nimi też rozmawiajcie, oni widzą, co jest, nie tylko z zarządem.)

    Pani poseł, kończąc, chcę powiedzieć, że niezbędna jest wola protestujących, którzy byli zaproszeni. Przedmiotem prac grupy z udziałem ministra Gawlika miały być postulaty strony związkowej, tylko niestety protestujący związkowcy nie dotarli na to spotkanie. Nie możemy więc mylić otwartości i dialogu społecznego z dyktatem. Jest tu pełna otwartość. Jesteśmy gotowi ponownie takie spotkanie zorganizować, tylko jeśli mogę sugerować, prosiłbym panią poseł, państwa posłów, żeby przekonać stronę społeczną do otwartości na inicjatywy, które mają, po pierwsze, umożliwić rozmowę, a po drugie, miejmy nadzieję, szczęśliwie zakończyć trwającą akcję protestacyjną. Dziękuję bardzo.


15 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Anna Bańkowska:

    Panie ministrze, rozmowy powinny się odbyć w Inowrocławiu z przedstawicielami załogi, którzy dobrze wiedzą, co w tych programach jest nie tak.


15 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Tadeusz Tomaszewski:

    Minister Gawlik obiecał, że wyznaczy termin takiego spotkania. Ci ludzie czekają i są gotowi do rozmów. Mimo że państwo macie te uwarunkowania, o których pan mówił, oni czekają na przedstawiciela polskiego rządu. Niech pan weźmie to pod uwagę.

    (Poseł Anna Bańkowska: Tak jest, naprawdę tak nie może dalej być.)Anna Bańkowska, Tadeusz Tomaszewski i Jerzy Wenderlich - pytanie z 27 listopada 2014 r.


23 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Jerzy Wenderlich - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Briefing prasowy wicemarszałka Sejmu Jerzego Wenderlicha,...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Wenderlich - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Wybór Marszałka Sejmu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Wenderlich - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Jerzy Wenderlich

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Wenderlich - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Wenderlich - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Wenderlich - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy