Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

28 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2470 i 2523).


Poseł Sprawozdawca Anna Nemś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Spraw Wewnętrznych mam przyjemność przedstawić opinię w sprawie druku nr 2470. Komisja Spraw Wewnętrznych się dzisiaj zebrała i rozpatrzyła 21 poprawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

    Szanowni państwo, Komisja Spraw Wewnętrznych pozytywnie ustosunkowała się do 17 poprawek, a 4 odrzuciła. I tak poprawki nr 4, 5, 6, 10, 13, 17, 19, 20 i 15 to są te poprawki, które mają na celu przyjęcie jednolitego pojęcia ˝cudzoziemiec˝ na określenie beneficjenta ochrony międzynarodowej oraz członków jego rodziny jako najpełniej wyrażającego zakres podmiotowy ustawy. Te poprawki komisja przyjęła pozytywnie.

    Do poprawek 1., 2., 3. i 8. komisja odniosła się negatywnie. W opinii komisji poprawki te nie zapewniają spójności terminologii ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Kodeksem postępowania administracyjnego.

    Chciałabym zaznaczyć, iż rozstrzygnięcia komisji, zarówno negatywne, jak i pozytywne, zostały przyjęte jednomyślnie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2014 roku.


126 wyświetleń

Zobacz także: