Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

I. Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. (druk nr 2445) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli w zakresie:
1) części budżetowej 14 – Rzecznik Praw Dziecka: - dochody i wydatki;
- referuje Rzecznik Praw Dziecka
- koreferent poseł Magdalena Kochan
2) części budżetowej 31 – Praca:
a) dochody i wydatki,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
c) plany finansowe: - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy
d) środki z Unii Europejskiej w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
e) program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, II etap – w zakresie zadania 14.2 – Budowa nowoczesnych stosunków pracy i warunków pracy
- referuje Minister Pracy i Polityki Społecznej
- koreferent poseł Stanisław Szwed
3) części budżetowej 44 – Zabezpieczenie społeczne:
a) dochody i wydatki,
b) dotacje celowe,
c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
d) środki z Unii Europejskiej w ramach: - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, - Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014
- referuje Minister Pracy i Polityki Społecznej
- koreferent poseł Tadeusz Tomaszewski
4) części budżetowej 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych:
a) dochody i wydatki,
b) dotacje celowe,
c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych
- referuje Minister – Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
- koreferent poseł Marek Hok
5) części budżetowej 63 – Rodzina:
a) dochody i wydatki,
b) dotacje celowe,
c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych
- referuje Minister Pracy i Polityki Społecznej
- koreferent poseł Krzysztof Michałkiewicz
6) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działów:
a) 852 – Pomoc społeczna: - dochody i wydatki, - dotacje celowe, - środki z Unii Europejskiej w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
b) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: - dochody i wydatki, - dotacje celowe, - wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych
c) programy wieloletnie w zakresie zadania 13.1.W – Pomoc i integracja społeczna: - „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- referuje Minister Finansów
- koreferent poseł Krzysztof Michałkiewicz
7) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe w zakresie:
- poz. 25 – dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w tym zasiłki stałe),
- poz. 27 – środki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- poz. 28 – środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- poz. 30 – środki na realizację ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989,
- poz. 33 – środki na realizację Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013,
- poz. 34 – środki na uzupełnienie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych (w tym na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- poz. 38 – środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- poz. 39 – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
- poz. 53 – środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej),
- poz. 58 – środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
- referuje Minister Finansów
- koreferent poseł Krzysztof Michałkiewicz
8) części budżetowej 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (z udziałem przedstawiciela Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi):
a) dochody i wydatki,
b) plany finansowe: - Fundusz Emerytalno-Rentowy (KRUS), - Fundusz Prewencji i Rehabilitacji (KRUS), - Fundusz Administracyjny (KRUS)
- referuje Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
- koreferent poseł Piotr Walkowski
9) części budżetowej 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych:
a) dochody i wydatki,
b) plany finansowe: - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, - Fundusz Emerytur Pomostowych,
c) państwowa osoba prawna – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
- referuje Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
- koreferent poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka
10) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (z udziałem przedstawiciela Komisji Zdrowia)
- referuje Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- koreferent poseł Janina Okrągły
II. Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 r. w zakresie działania Komisji.


0 wyświetleńZobacz także:


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej do spraw rynku pracy o poselskim projekcie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Informacja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na temat systemu opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Raport na temat dzietności i sytuacji ekonomicznej rodzin w Polsce - referuje prof. dr hab....

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Rozpatrzenie Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2014 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy