Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druki nr 1783 i 2406).


Poseł Anna Nemś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Platformy Obywatelskiej przedstawiam opinię co do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 1783).

    Z uwagi na problemy, jakie występują obecnie w związku z uchwalaniem i wykonywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w granicach gmin wiejskich i podmiejskich oraz uzyskiwaniem decyzji o warunkach zabudowy na tych obszarach, na których nie ma miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zasadne jest przywrócenie brzmienia art. 7 ust. 2 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy sprzed ostatniej nowelizacji. Powyższa zmiana, znosząc ograniczenia administracyjne, wpłynie też korzystnie na liczbę inwestycji budowlanych na terenach wiejskich i podmiejskich, a ponadto wpłynie na przejrzystość obowiązujących przepisów.

    Klub Platformy Obywatelskiej jest za przyjęciem projektu zmiany ustawy, który wyszedł po pracach w komisji ze zmianami, druk nr 2406. Dziękuję, panie marszałku. (Oklaski)Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 05 czerwca 2014 roku.


134 wyświetleń

Zobacz także: