Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (druki nr 1787 i 1854).


Poseł Genowefa Tokarska:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec sprawozdania komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, druki nr 1787 i 1854. Procedowany dzisiaj rządowy projekt ustawy podlegał wnikliwej analizie i rozpatrzeniu przez Komisję Finansów Publicznych w dniu 23 października br. W toku dyskusji zaproponowano niektóre zmiany o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym. Wprowadzono m.in. poprawkę dotyczącą zmian w przepisach przejściowych oraz dokonano zmiany tytułu na: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

    Wysoki Sejmie! Przypomnę najistotniejsze zapisy przedmiotowego projektu, przygotowanego w związku z koniecznością ograniczenia nierównowagi finansów publicznych i zapewnienia w trudnym okresie spowolnienia gospodarczego stabilności makroekonomicznej, a także długofalowego wzrostu gospodarczego. Obowiązująca obecnie ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przewiduje obniżenie z dniem 1 stycznia 2014 r. podatku VAT o 1 punkt procentowy. Natomiast przyjęta przez Radę Ministrów aktualizacja programu konwergencji na rok 2013 oraz wieloletni plan finansowy państwa na lata 2013-2016 zakładają utrzymanie aktualnych stawek podatku VAT na niezmienionym poziomie. W związku z zaistniałą sytuacją Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt ustawy, w którym proponuje się przedłużenie do 2016 r. terminu stosowania obecnie obowiązujących stawek podatku VAT. Projekt ustawy zawiera zmianę w art. 1 pkt 1 daty 31 grudnia 2013 r. na datę 31 grudnia 2016 r. W projekcie ustawy przewiduje się również zniesienie - ponieważ stają się one bezprzedmiotowe - mechanizmów warunkowych podwyżek stawek VAT w przypadku, gdyby miało dojść do przekroczenia 55-procentowej relacji państwowego długu publicznego do PKB. Z kolei likwidacja zapisów dotyczących opcji wariantowej podwyżki VAT powoduje zmianę art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za przyjęciem projektu ustawy. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2013 roku.


81 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy