Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (druki nr 707 i 731).


Poseł Sprawozdawca Anna Nemś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (druk nr 731).

    Projektowana ustawa ma na celu wykonanie przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej nr 302 z kwietnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze z 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania pomocy w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw. Rozporządzeniem tym Komisja Europejska wprowadziła dwa limity pomocy na zakup inwestycji przez grupy producentów owoców i warzyw. Dotychczas wkład Unii w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw nie przekraczał 50% kwalifikowanych kosztów inwestycji. Zainteresowane państwa członkowskie zobowiązały się do finansowania przynajmniej 5% tych kosztów, a beneficjenci płacili co najmniej 25% kwalifikowanych kosztów inwestycji. Polska zdecydowała się na najwyższy, zgodny z prawem Unii Europejskiej, poziom 25% dofinansowania kosztów kwalifikowanych inwestycji. Dzięki temu grupy producentów w Polsce pozyskiwały wsparcie, oczywiście nie licząc wsparcia krajowego, rzędu 5 mln euro w 2007 r., 13 mln euro w 2008 r., 50 mln euro w 2009 r., 113 mln euro w 2010 r. i ponad 180 mln euro w 2011 r. Wstępny szacowany wkład Unii Europejskiej w pomoc na 2012 r. miał osiągnąć poziom ponad 300 mln euro. Zgodnie z wprowadzonymi właśnie dnia 5 kwietnia 2012 r. zmianami łączny wkład Unii Europejskiej w pomoc dla nowych grup producentów nie przekroczy 10 mln euro. Ponadto wprowadzono dodatkowy limit pomocy na inwestycje uzależniony od wartości produkcji sprzedanej danej grupy. Począwszy od trzeciego roku realizacji planu dochodzenia do uznania, wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć w trzecim roku 70%, w czwartym - 50%, w piątym - 25% wartości produkcji sprzedanej.

    W ogólnym zarysie ustawa zawiera zmiany w procedurze dochodzenia do uznania grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów. Związane z tym jest zwłaszcza rozbudowanie przepisów dotyczących kompetencji marszałka województwa w kwestiach uznawania grup producentów i sprawowania kontroli. Zgodnie z proponowanymi zmianami wynikającymi z rozporządzenia unijnego marszałek ma wydawać decyzje w sprawie wstępnego zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania, wstępnego uznania grupy producentów, a kolejnym etapem będzie zatwierdzenie planu dochodzenia do uznania. Obecnie marszałek wydaje decyzje w sprawie wstępnego uznania grupy producentów i warzyw oraz zatwierdzenie planu dochodzenia do uznania tej grupy za organizację producentów, a minister przekazuje te dane do Komisji Europejskiej. Zgodnie z projektem pojawia się tu właśnie ten dodatkowy etap, czyli wstępne zatwierdzenie planu dochodzenia do uznania. Marszałek ma wydawać decyzje w sprawach dotyczących zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania.

    Dodano nowy wymóg, zgodnie z którym po uzyskaniu zgody prezesa ARiMR-u marszałek województwa wydaje decyzję w sprawie zmiany do zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania w zakresie zwiększenia wydatków. Te wydatki można zwiększyć maksymalnie o 5%. Do zakresu działań kontrolnych marszałka dodano kontrolę spełniania warunków wstępnego zatwierdzenia planów dochodzenia do uznania oraz kontrolę spełniania warunków uznania za organizację producentów podmiotu wnioskującego o wstępne uznanie za grupę producentów. Rozszerzono też zakres opiniowania przez dyrektora regionalnego ARiMR-u planów dochodzenia do uznania.

    Projekt ten zawiera zmiany przepisów związanych z przepływem informacji. Rozszerza się zakres informacji, które marszałek województwa wprowadza do rejestrów, czyli wstępnie uznanych organizacji producentów, uznanych organizacji producentów oraz ponadnarodowych organizacji producentów. Rozszerza się też marszałkowi zakres informacji, które przekazuje właściwym organom, wymienionym oczywiście w tym rozporządzeniu. Dodano nowy wymóg, zgodnie z którym marszałek ma powiadamiać grupy producentów o współczynniku przydziału unijnych środków pomocowych dla grup producentów ubiegających się o uznanie za organizację producentów. Zobowiązuje się prezesa ARiMR-u do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych informacji o kwotach finansowych odpowiadających każdemu rocznemu okresowi realizacji planów dochodzenia do uznania oraz do monitorowania poziomu wykorzystania kwoty wkładu przydzielonego Polsce na dany rok.

    Projekt ten zawiera również zmiany przepisów dotyczących korzystania z pomocy unijnej. Zgodnie z tą propozycją producent nie może być członkiem grupy producentów dłużej niż przez pięć lat, przy czym do tego okresu wlicza się czas, w którym producent był członkiem też innych grup.

    Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej, projekt ten został wysłany do zaopiniowania przez ponad 30 organizacji, które są tutaj wymienione, nie będę więc ich wymieniać, bo macie państwo do tego dostęp.

    Regulacje zawarte w projekcie ustawy będą miały wpływ na sytuację i rozwój regionów, zwłaszcza obszarów, na których funkcjonują lub będą funkcjonowały wstępnie uznane i uznane organizacje producentów owoców i warzyw. Projektowana ustawa wdraża znowelizowane przepisy Unii Europejskiej, które ograniczają wsparcie finansowe grup producentów owoców i warzyw na najbliższe lata, co może oczywiście spowodować znaczny spadek zainteresowania samym mechanizmem wsparcia potencjalnych beneficjentów i w efekcie prawdopodobne jest zahamowanie procesu powstawania nowych grup właśnie w tym sektorze warzyw i owoców.

    Szanowni państwo, podczas procedowania tej ustawy zgłoszono jedną poprawkę, która dotyczyła okresu wejścia w życie. Poprawka ta nie została przez komisję przyjęta.

    Szanowni państwo, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rekomenduje przyjęcie wyżej wymienionej ustawy - w głosowaniu: 15 głosów za, 8 przeciw. Dziękuję.Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 27 września 2012 roku.


120 wyświetleń

Zobacz także: