Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Zgodnie z art. 5 ustawy o samorządzie gminnym gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. Gmina jest zatem samodzielna w decydowaniu o tym, czy w ogóle utworzyć jednostki pomocnicze i jakie oraz czy utworzyć je na całym jej obszarze, czy też tylko na części.

   Podczas wielu lat swojej praktyki parlamentarnej z niepokojem obserwuję postępujący zanik aktywności jednostek pomocniczych w gminach. Rady sołeckie, samorządy osiedlowe i inne jednostki pomocnicze nie są wspierane przez władze samorządowe gmin. Co więcej, na terenach niektórych gmin jednostki pomocnicze (najczęściej rady osiedlowe) nie działają, ponieważ nie są zwoływane przez lokalne władze zebrania wyborcze, a wygórowane progi frekwencji uniemożliwiają skuteczne działanie takiego zebrania. W efekcie obumiera ważne ogniwo demokratycznego państwa. Tymczasem doświadczenia dojrzałych demokracji wskazują, że jednostki pomocnicze, znajdujące się najbliżej obywatela, stanowią doskonałą szkołę samorządności. Budują poczucie odpowiedzialności i chęć wpływania na kształt otaczającej rzeczywistości. Uczą zachowań demokratycznych, takich jak umiejętność negocjacji, określania priorytetowych celów i sposobów dążenia do nich, działania w zespole, co stanowi podstawę społeczeństwa obywatelskiego. Jednostki pomocnicze wreszcie są miejscem pierwszych doświadczeń politycznych dla przyszłych radnych, burmistrzów, posłów itd. Zanik tych jednostek osłabia polską demokrację, co przejawia się np. w niskiej frekwencji wyborczej oraz słabym zainteresowaniu społeczeństwa sprawami publicznymi. Ważną konsekwencją tego stanu rzeczy jest także brak angażowania się nowych osób w życie społeczne i polityczne, co implikuje m.in. kostnienie struktur lokalnej władzy.

   Pytania:

   Czy rząd widzi konieczność wsparcia idei samorządności na jej najniższym szczeblu poprzez zachęcanie władz samorządowych gmin do tworzenia i wspierania jednostek pomocniczych, np. poprzez kampanię społeczną mającą uświadomić ważną rolę tego ogniwa w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego?

   Czy rząd dostrzega potrzebę wypracowania regulacji prawnych obligujących gminy do okresowego organizowania przez lokalne władze zebrań jednostek pomocniczych?

   Z wyrazami szacunku

   Poseł Marek Polak oraz grupa posłów

   Andrychów, dnia 12 marca 2014 r.