Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na wystąpienie z dnia 25 lutego 2014 r., znak: SPS-023-24718/14, dotyczące interpelacji posła Michała Wojtkiewicza oraz grupy posłów w sprawie opiekunów osób niepełnosprawnych, uprzejmie informuję.

   Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) wydane na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2012 r. decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasły z mocy prawa po dniu 30 czerwca 2013 r.

   Na podstawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych szacuje się, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego utraciło ok. 140 tys. osób.

   W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt K 27/13 (w wyroku tym za niekonstytucyjne zostały uznane przepisy o wygaśnięciu z upływem dnia 30 czerwca 2013 r. decyzji przyznających świadczenia pielęgnacyjne wydanych na podstawie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2012 r.), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Rządowym Centrum Legislacji oraz Ministerstwem Finansów, przygotowało projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów przywracający wsparcie materialne w wysokości 520 zł miesięcznie dla osób, które od 1 lipca 2013 r. utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

   Projektowana regulacja określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i przyznawania zasiłków osobom, którym prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasło z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1548), który został zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny.

   Zasiłki dla opiekunów przyznawane na podstawie projektowanej ustawy będą przysługiwały w wysokości 520 zł miesięcznie, tj. w kwocie odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, do którego prawo wygasło 1 lipca 2013 r., z wyrównaniem od dnia 1 lipca 2013 r.

   Powyższy projekt, będący realizacją wyżej wymienionego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w dniu 6 marca 2014 r. został przyjęty przez komitet Rady Ministrów - tekst projektu zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej MPiPS na stronie internetowej MPiPS.

   Ostateczny kształt i termin wejścia w życie projektu uzależniony jest od dalszego przebiegu procesu legislacyjnego.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Elżbieta Seredyn

   Warszawa, dnia 17 marca 2014 r.