Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo z dnia 31 stycznia br., znak: SPS-023-24118/14, dotyczące interpelacji poselskiej posła Marka Polaka oraz grupy posłów w sprawie zwiększenia kwoty dochodu, poniżej którego przysługuje zasiłek rodzinny, uprzejmie wyjaśniam.

   W 2012 r. została przeprowadzona ustawowa weryfikacja kwot świadczeń rodzinnych i wysokości kryteriów dochodowych do nich uprawniających. W jej wyniku zaplanowano dwuetapowe (w ramach jednego procesu weryfikacji) podnoszenie kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych, tj. w 2012 r. oraz w 2014 r. I tak od 1 listopada 2012 r. kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych wynoszą 539 zł na osobę w rodzinie (poprzednio 504 zł) lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne (poprzednio 583 zł). Natomiast od 1 listopada 2014 r. będą one wynosiły odpowiednio 574 zł i 664 zł na osobę w rodzinie. Należy przy tym zauważyć, że ww. poziom kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych kształtuje się na znacznie wyższym poziomie niż wartość minimum egzystencji, które uznaje się za dolną granicę obszaru ubóstwa. Kategoria minimum egzystencji odnosi się do badania progu interwencji socjalnej stanowiącego podstawę do ustalania kryteriów dochodowych w pomocy społecznej.

   Trzeba też zaznaczyć, że decyzja Rady Ministrów z 2012 r. dotycząca podwyższenia wysokości kryteriów dochodowych uprawiających do świadczeń rodzinnych była pierwszą od początku obowiązywania ustawy o świadczeniach rodzinnych (tj. od 1 maja 2004 r.). Kryteria te nie wzrosły na skutek ustawowej weryfikacji ani w 2006 r., ani w 2009 r.

   Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych kwoty świadczeń rodzinnych oraz wysokości kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co 3 lata. Zatem datą najbliższej ich weryfikacji będzie 1 listopada 2015 r.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Elżbieta Seredyn

   Warszawa, dnia 21 lutego 2014 r.